Byggesaker

Byggesak omfatter all saksbehandling etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
Den 1.juli 2003 trådde lov og forskriftsendringer i kraft som vil få betydning for plan- og byggesaksbehandling. Byggesaken blir behandlet når gebyret er betalt. Se gebyrregulativet vedtatt av kommunestyret sak 49/02.

 

Det ble også innført flere endringer i saksbehandlingsforskriften (SAK), teknisk forskrift (TEK) og i forskrift om godkjenning av foretak (GOF) fra 1.juli 2003.
For ytterligere detaljer se: Statens bygningstekniske etat .


Viktige endringer
Nabovarsling for byggesøknader skal skje i forkant av innsending av søknad til kommunen, og ansvarlig søker er mottaker for eventuelle naboprotester. Tilstekkelige opplysninger om tiltaket, som for eksempel situasjonsplan, tegninger med mer skal ligge ved nabovarslene.
For naboene er det viktig å merke seg at naboprotest/kommentar skal sendes ansvarlig søker.
For ansvarlig søker er det viktig at de merker seg at de innehar denne funksjonen.


Aktuelt regelverk
Lover:
Plan- og bygningsloven

Forskrifter:
Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesak
Teknisk forskrift

Det er etablert en del unntak fra kravet om saksbehandling, disse er nærmere beskrevet i SAK § 7 .

De nye forskriftene innfører kompetansekrav til alle som deltar i prosessen med et tiltak, herunder også selvbyggere.


Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling og gjennomføring i byggesaker for ivaretakelse av samfunnsmessige interesser, herunder god kvalitet i det ferdige byggverk. Forskriften skal gi grunnlag for godt forberedte søknader og meldinger, en hensiktsmessig arbeids- og ansvarsdeling og et effektivt kommunalt tilsyn.


Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling er definert under forskrift om saksbehandling og kontroll.


Søknadspliktige tiltak
Søknadspliktige tiltak er definert i plan- og bygningslovens § 93


Enkle tiltak
Enkle tiltak, jf. pbl § 95b : Enkle tiltak er i utgangspunktet søknadspliktige tiltak der det er gitt vilkår for at søknaden kan behandles som enkle tiltak i henhold til plan- og bygningslovens § 95 b. Grunnregelen at det tiltaket ikke skal være i strid med lov, forskrift, vedtekt eller reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.
 

Meldingspliktige tiltak
Som mindre tiltak regnes pbl § 86a 
 

Dokumentasjon
Spesifikasjon av dokumentasjon som skal følge en søknad / melding om byggesak.


Frister fastsatt i forskrift for behandlingstid av kommunen
Følgende tidsfrister gjelder for kommunens saksbehandling:


Ansvarsrett
Kontroller selv hvem som er sentralgodkjente.
Linket direkte til Statens byggtekniske etat, godkjenningskatalogen .


Gebyrer
Tjenesten er gebyrlagt i henhold til kommunestyrevedtak i medhold av plan- og bygningslovens
§ 109. 

Byggesaken
Byggesakene avgjøres av ingeniøren på delegasjon og/eller politisk behandling.


Dispensasjon
Dispensasjonsaker fra reguleringsplan eller andre bestemmelser behandles av Det faste utvalget for plansaker..


Klage
Eventuell klage i henhold til plan- og bygningsloven må fremmes for kommunen innen 3 uker etter underrettelse om vedtaket.

Elektroniske skjemaer
Søknadsskjema, skjema for nabovarsel, og skjema for ansvarsrett kan hentes her og sendes pr. post til:


Adresse
Postadresse: Berlevåg kommune, Torget 4,  9980 Berlevåg.
Besøksadresse: Torget 4 
Telefon: 787 82 000 Sentralbord.
Telefaks: 789 81 981
Epost: postmottak

Tips en venn Skriv ut