Fysioterapi

Fysioterapi er en av kommunens lovpålagte skal - tjenester, jfr. Lov av 19.november 1982 om helsetjenester i kommunen. Berlevåg kommune har en 100% stilling som fysioterapeut.

Stillingen er en del av kommunens primærhelsetjenestetilbud, og er organisert med Kommunelege 1 som nærmeste leder. Fysioterapitjenesten er underlagt taushetsplikt.

Fysioterapi har kroppen og bevegelsene i samspill med omgivelsene som utgangspunkt for tiltak. Den grunnleggende oppgaven er å arbeide for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt. BEVEGELSE har en sentral plass i fysioterapifaget. Fysioterapeuten arbeider med behandling av sykdom og skader, gir tilbud om fysikalsk behandling individuelt og i grupper. I tillegg gir tjenesten veiledning av brukere og pårørende, samt bistår med søknad og tilpasning av hjelpemidler.

 

Tjenestetilbudet er mangfoldig, og vil i stor grad variere etter etterspørsel/ behov blant Berlevågs befolkning. Viktigst blir:

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid i hele befolkningen
  • Motorisk vurdering og oppfølging av barn og unge
  • Barnehabilitering
  • Rehabilitering etter sykdom / skade (eks.: Slag, bruddskader)
  • Lindring av kroniske plager i muskel – skjelettsystemet
  • Individuell behandling etter rekvisisjon fra lege, på institutt eller i hjemmet
  • Internundervisning og veiledning ved forespørsel
  • Ledelse av bassengtilbud på dagtid

 

For vurdering hos fysioterapeut:

Henvendelse/ søknad fra bruker selv, pårørende, annet fagpersonell

 

For behandling hos fysioterapeut:

Rekvisisjon fra lege

Fysioterapitjenesten samarbeider med lege, helsesøster, hjemmetjenesten, helsepersonell i institusjon, skolen, barnehagen, PPR, samt helsepersonell i 1., 2. og 3. linjetjenesten.

Fysioterapitjenesten har følgende arbeidsmetode: Fysioterapeut tar kontakt med søker/ bruker etter henvendelse, foretar vurdering og eventuelt igangsetting av relevante tiltak. Etter avsluttet behandling sendes skriftlig rapport til henvisende instans med tilbakemelding på igangsatte tiltak, effekt og eventuelle videre tiltak.

Conseiller cette page à un ami Conseiller cette page à un ami Version de cette page pour impression Version de cette page pour impression