Kommunedelplan for Revnes: Planprogram - Høringsfrist 6. mars 2019

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram:

Kommunedelplan for Revnes

Berlevåg kommune har i henhold til plan- og bygningsloven § 11-5 vedtatt å starte opp arbeidet med å lage en kommunedelplan for Revnes. Formålet er å sette av tilstrekkelige arealer til nærings- og industriutbygging. Det foreløpige planområdet omfattet begge sider av fylkesveg 890, se kartskisse nedenfor.

 

Arealet er ca 1650 daa, men kan bli redusert i løpet av planprosessen.

Det skal gjennomføres en konsekvensutredning i planprosessen. Det er laget et planprogram som bl.a. viser hva kommunen foreslår skal konsekvens utredes. Planprogrammet kan lastes ned som pdf-fil fra www.berlevag.kommune.no. Du kan be om å få tilsendt planprogrammet i papirformat hvis du henvender deg til sentralbordet, tlf. 78 78 20 00.

Berørte offentlgie myndigheter og organisasjoner, berørte naboer og hjemmelshavere får egen melding.

I løpet av høringsperioden blir det avholdt et åpent møte for å informere om prosessen og få innspill. Møtet blir annonsert senere.

Kommentarer og merknader kan du sende til Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg, eller på e-post: postmottak@berlevag.kommune.no. Høringsfrist er onsdag 6. mars 2019. Nærere informasjon om planarbeidet kan du få hos planlegger Bjarne Mjelde, tlf. 464 00 275 eller e-post: bjarne.mjelde@berlevag.kommune.no

Tips en venn Skriv ut