Matombringing

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. Tilbudet kan bestå av varm eller fryst middag som bringes hjem til deg én eller flere dager i uken.

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme

Kriterier/vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Pris for tjenesten

Satser for kjøp av middag fra Berlevåg helsesenter vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Priser for 2011:

* middag liten porsjon kr. 60,-

* middag liten porsjon u/dessert kr. 55,-

* frokost kr.35,-

*kvelds kr. 35,-

* middag normal porsjon kr 70,-

* middag normal porsjon u/dessert kr 65,-

* gebyr utkjøring 1 - 15 middager pr mnd. kr. 50,- pr. mnd.

*gebyr utkjøring 16 - 31 middager pr mnd. kr. 100,- pr. mnd.

 

aaa

Lover og forskrifter

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Pleie- og omsorgstjenesten hjemmebaserte tjenester
Telefon:45 87 99 20
Epost:arild.hammeren@berlevag.kommune.no
Postadresse:Torget 4 9980 BERLEVÅG
Besøksadresse:Søndregate 15 9980 BERLEVÅG

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-05 15:15
Oppdatert:2019-01-24 10:57
Gyldig fra2010-01-01