Planstrategi 2017 - 2020 - revisjon

Bakgrunn

Berlevåg kommune har vedtatt planstrategi for inneværende kommunestyreperiode. Kommunen har nå inngått tjenestesamarbeid med Tana kommune om planleggingstjenester. Kommunen har også deltatt i digitaliseringsprosjektet, der målet har vært å få et digitalt planregister. Det er behov for å justere planstrategien på to områder:

  • Kvalitetssikring av gjeldende arealplaner etter digitaliseringsprosjektet

  • Framdrift på plansaker

Vurdering

Det er kun kapittel 7 – Kommunal planstrategi – som foreslås endret. Endringene beskrives i nedenstående kulepunkter.

  • Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: Oppstart foreslås til henholdsvis høsten 2018 og høsten 2019. Prosessene ønskes primært samordnet i tid med tilsvarende prosesser i Båtsfjord kommune.

  • Beredskaps- og kriseplaner: Disse er satt til rullering i 2017. Det er ikke gjort. Foreslått år for rullering er 2018, men det bør vurderes om organisasjonen har kapasitet til å gjennomføre prosessene så tidlig.

  • Kommunedelplan for Berlevåg tettsted (vedtatt 1997): Den er foreslått rullert i 2018, men det er ingen nærmere begrunnelse for hvorfor det er behov for rullering. Rådmannen foreslår at planen vurderes i 2018, om det er behov for rullering eller ikke.

  • «Reguleringsplan for skoletomta» foreslås endret til «Reguleringsplan for Berlevåg skole». Denne skal ferdigstilles i 2018. Planstrategien foreslås endret i forhold til dette.

  • Områdereguleringsplan for Berlevåg sentrum, Havn og Revnes: Det er ikke foreslått rullering i dagens planstrategi. Det er så vidt mye aktivitet i planområdet at det bør gjøres en vurdering i 2018 om det er behov for rullering eller ikke.

  • Reguleringsplan Berlevåg sentrum/indre havn er erstattet av ovennevnte områderegulering, og utgår fra planstrategien.

  • Reguleringsplan for Revnes er også erstattet av ovennevnte områderegulering, og utgår fra planstrategien.

Rød tekst i tabellen under kap. 7 viser nytt forslag til planstrategi. Overstreket tekst viser tekst som foreslås fjernet.

 

Merknader og innspill

Merknader og innspill til planstrategien bes sendt Berlevåg kommune, 9980 Berlevåg, eller på e-post postmottak@berlevag.kommune.no innen 5. juni 2018. Nærmere informasjon kan fås hos planlegger Bjarne Mjelde, e-post bjarne.mjelde@berlevag.kommune.no, eller på telefon 464 00 275.

Tips en venn Skriv ut