Spesialpedagogisk hjelp, førskole.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Barn under skolepliktig alder som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp.

Målgruppe

Barn under skolepliktig alder.

Kriterier/vilkår

Foreldre/foresatte søker om ressurser til spesialpedagogisk hjelp.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Barnehageavgiften blir redusert tilsvarende omfanget av den spesialpedagogiske hjelpa barnet mottar.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven.

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre/foresatte søker om ressurser til spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn.

Skjema

Skjema fås ved henvendelse til barnehagen eller PPT.

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Saksbehandling

Saksbehandling

Søknaden fremmes hos PP-tjenesten i Berlevåg kommune. PP-tjenesten foretar en sakkyndig vurdering av barnets behov for spesialpedagogisk hjelp. Når PP-tjenseten har utført den sakkyndige vurderingen, fattes det et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser.

Klagemulighet

Klageinstans er Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen. Klagen sendes PP-tjenesten.

___

Andre opplysninger

Opprettet2010-03-12 14:37
Oppdatert:2019-01-24 12:55
Gyldig fra2010-03-12