Utviklingsenhet

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Tjenesten skal tilrettelegge for en positiv lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg kommune,

og bidra til å skape og sikre et variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser.

 

Dette skal oppnås gjennom:

·         Bedriftsutvikling og nyetablering

·         Positiv befolkningsutvikling

·         Gode oppvekst- og levevilkår

·         Et attraktivt sentrum

·         Et mangfoldig kulturliv

 

For øvrig skal tjenesten bidra til videreutvikling av kommuneorganisasjonen og konstruktiv håndtering av det overordnede strategi- og utviklingsarbeidet i Berlevåg kommune.

Målgruppe

Bedrifter og personer som vil etablere næringsvirksomhet i Berlevåg kommune.

 

Utviklingsenheten vil også være en konstruktiv samarbeidspartner for eksisterende næringsliv og andre aktører i og utenfor Berlevåg.

 

Kriterier/vilkår

Det forventes at brukere av utviklingsenheten opptrer seriøst og profesjonelt.

 

Søknader til næringsfond, utviklingsfond og egenkapitalfond skal inneholde følgende:

·         Forretningsidé/mål for virksomheten.

·         Opplysninger om eierforhold, ledelse og organisasjon.

·         Beskrivelse av produkter.

·         Markedsopplysninger, investeringsbudsjett, likviditetsbudsjett og driftsbudsjett for de første tre år.

 

Eksisterende virksomheter må i tillegg legge ved de siste to års regnskap, samt opplyse om lån og andre forpliktelser.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis

 

Møtetid kan avtales etter behov

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune
Rådhusgata 2

9980 Berlevåg

eller

postmottak@berlevag.kommune.no

 

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

I henhold til forvaltningsloven skal henvendelser / søknader gis en behandling innen tre uker. Dette innebærer at enheten innen tre uker er forpliktet til å orientere om saksgangen.

Klagemulighet

Avslag på søknader kan ankes til kommunestyret i Berlevåg, jfr. forvaltningslovens bestemmelser.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:78782000
Epost:postmottak@berlevag.kommune.no
Besøksadresse:9980 BERLEVÅG

Andre opplysninger

Hva tilbyr tjenesten

Råd og veiledning til nyetablerere og til eksisterende virksomheter.

 

Støtte og tilrettelegging for næringsliv i forbindelse med deltakelse på messer og annet profileringsarbeid.

 

Formidler kontakt mot kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparat utenfor Berlevåg kommune, særlig Innovasjon Norge.

 

Informere om opplærings- og kurstilbud til næringsliv og nyetablerere.

 

Være et bindeledd mellom næringslivet og Berlevåg kommune i utviklings- og havneformål.

 

Utredning og saksbehandling i forbindelse med overordnet strategi- og utviklingsarbeid i Berlevåg kommune

Oppdatert:2019-01-24 12:24