Torfinn Eriksen Raggo

SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN § 7 FOR SKATTEÅRET 2022

 

Søknadsfrist 3. desember 2021

I tillegg til de eiendommene som er obligatorisk fritatt for eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven § 5 har kommunestyret myndighet til å fatte vedtak om helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for enkelte eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7.

 

Kommunestyret i Berlevåg har vedtatt at det skal kunne gis fritak for eiendomsskatt på følgende:

  • Eiendommer tilhørende stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a.
  • Bygninger med historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b.
  • Nyoppførte bygg som helt eller delvis brukes som bolig, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Det er kommunestyret som vedtar hvilke konkrete eiendommer som skal fritas etter § 7 bokstav a og b.

 

Følgende eiendommer er per i dag vedtatt fritatt for eiendomsskatt, jf. § 7 a).

AbM 0grKfkChmAAAAAElFTkSuQmCC

x 8IN W 7APwAAAAABJRU 5ErkJggg==

Søknadsfrist

Fristen for å fremsette søknad om fritak etter § 7 a og b for skatteåret 2022 er satt til 3. desember 2021. Søknader som kommer inn etter dette tidspunktet vil i utgangspunktet ikke bli behandlet før neste års budsjettbehandling.

 

Søknad sendes til eiendomsskattekontoret, som så utarbeider en innstilling i saken før den legges frem til behandling i kommunestyret i desember.

 

Merk: Fritak gjelder i utgangspunktet for ett år av gangen, og må vedtas på nytt av kommunestyret hvert år. Personer/organisasjoner som har fått innvilget fritak etter § 7 bokstav a og b trenger imidlertid ikke sende ny søknad hvert år, med mindre kommunen spesifikt ber om det.