27 Ledige hyttetomter i Kongsfjorddalen

FeFo har for tildeling 27 hyttetomter fordelt på 10 tomter i ”Kongsfjorddalen Øvre”,
12 tomter i ”Kongsfjorddalen Midtre” og 5 tomter i ”Kongsfjorddalen Nedre”. Tomtene ligger mellom Buetjern og Nikkopervann i Kongsfjorddalen. Tomtene er merket i marka med nummererte trepeler. 50 % av tomtene i hvert av de 3 feltene skal forbeholdes innenbygdsboende i Berlevåg kommune.

Det skal søkes på eget søknadsskjema som er lagt ut på FeFos nettsider www.fefo.no. Kopi av planene og søknadsskjema kan også fås i resepsjon i rådhuset i Berlevåg. Plankart ligger på FeFos nettsider www.fefo.no 

Søknaden sendes til FeFo, Boks 133, 9811 Vadsø. Søknaden må være poststemplet senest 1. juni 2011. Tomtetildelingen vil deretter bli foretatt ved loddtrekning. De som får tomt blir tilskrevet. I tillegg blir tildelingen lagt ut på www.fefo.no  De som tidligere har søkt på tomt i Kongsfjorddalen må sende ny søknad. Eventuelle spørsmål kan rettes til FeFo tlf. 09975.

Kostnader per tomt med forbehold om endringer: Engangskostnader (parkering, målebrev, tinglysing, m.m.) : ca. kr 41 000,- Årlig festeavgift : kr. 3 000,-

Konvolutt med søknad merkes med ”Kongsfjorddalen Øvre”, ”Kongsfjorddalen Midtre” eller ”Kongsfjorddalen Nedre”. Finnmarkseiendommen ./.