Berlevåg

Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 for skatteåret 2021

SØKNADSFRIST 30. NOVEMBER 2020

I tillegg til de eiendommene som er obligatorisk fritatt for eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 5 har kommunestyret myndighet til å fatte vedtak om helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for enkelte eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7.

 

Kommunestyret i Berlevåg har vedtatt at det skal være fritak for eiendomsskatt på følgende:

  • Eiendommer tilhørende stiftelser og institusjoner med allmennyttige formal, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a.
  • Bygninger med historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b.
  • Nyoppførte bygg som helt eller delvis brukes som bolig, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 20 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

 

Følgende eiendommer er per i dag vedtatt fritatt for eiendomsskatt, jf. § 7 a).

Eiendom Gnr./bnr./fnr.

Bygning

Eier

5/1/130

Vakthytta i

Kongsfjorddalen

Berlevåg jeger- og fiskeforening

 

5/1/134

Hytte

Berlevåg jeger- og fiskeforening

11/1/127

Skihytta

Berlevåg turn- og idrettsforening

11/839

Husmorstua,

Prestegårdsgata 16

Berlevåg aktivitetslag

 

11/467

Sangernes hus,

Parkplassen 2

Berlevåg Mannsangforening

 

12/1/46

Redningshytte

Norsk folkehjelp avd. Berlevåg

 

 

Følgende eiendommer er per i dag vedtatt fritatt for eiendomsskatt, jf. § 7 b).

Eiendom Gnr./bnr./fnr.

Eier:

6/5

Bjørn Tore Rivrud

6/20

Kongsfjordbruket AS

6/21

Arthur AS

6/28

Winseth Utvikling

6/29

Winseth Utvikling

6/49

Winseth Utvikling

6/76

Bjørn Tore Rivrud

6/107

Winseth Utvikling

6/130

Åse Winseth

9/5

Staten v/kystverket

11/922

Halfdan Mikalsen

6/18 (delvis fritak)

Kongsøy AS

11/4 (delvis fritak)

Arctic Fiskeriservice AS

 

Søknadsfrist

Kommunestyret kan etter søknad vurdere å innvilge fritak for eiendomsskatt på andre eiendommer. Fristen for å fremsette søknad om fritak etter § 7 a og b er satt til 3. desember forut for skatteåret 2021. Det vil si at dersom man ønsker fritak i 2020 må søknaden være kommet inn til eiendomsskattekontoret innen 30. november 2020. Søknader som kommer inn etter dette tidspunktet vil i utgangspunktet ikke få virkning før skatteåret 2022.

 

Søknad sendes til eiendomsskattekontoret, som så utarbeider en innstilling i saken før denne behandles av kommunestyret.

 

Fritak gjelder i utgangspunktet for ett år av gangen, og må vedtas på nytt av kommunestyret hvert år. Personer/organisasjoner som har fått innvilget fritak etter § 7 bokstav a og b trenger imidlertid ikke sende ny søknad hvert år, med mindre kommunen spesifikt ber om det.