Arbeid med vannforsyning og avløp i Berlevåg kommune

Janne Andreassen  002  Berlevåg kommunes arbeid med vannforsyning og avløp skjer i dag i henhold til hovedplan for vannforsyning- handlingsprogram 2007 – 2010, og hovedplan for avløp – handlingsprogram for 2007 – 2010. Planene er kommunens langsiktige politiske styringsdokument for å sikre innbyggerne en stabil, sikker og tilstrekkelig vannforsyning av god kvalitet, samt å motvirke vannforurensing.

Vannforsyning i Berlevåg består av to kommunale vannverk samt sjøvannsforsyningsanlegg til fiskeindustrien. I tillegg kommer ledningsnettet.
Siden midten av 1990 – tallet har det vært stor aktivitet i forhold til rehabilitering av vannverk og ledningsnett.
I perioden 1997 – 2001 ble 3035 m ledninger rehabilitert eller lagt nytt. I samme periode ble det kjørt flere lekkasjesøk, og skader ble utbedret.
Målet med arbeidet er å redusere et lekkasjetall konstantert i 1995/1996 på 70% av produsert vannmengde, ned til et akseptabelt nivå på 4,5 m³/h.

Vannverket i Kongsfjord er bygget nytt og sto ferdig 2006. Dette innebar en investering på omkring kr. 7 mill. Det har vært en del problemer i forbindelse med inntaket til anlegget, som nå skal være rettet på.

I Berlevåg har vi nå fått fremlagt sluttrapport fra sanering av Jørgen Lundsgate og Olsborgveien. Dette er to tiltak i hovedplan for vann og avløp. Prosjektene ble vedtatt av det forrige kommunestyret, i møte den 23. november 2006.
Økonomisk hadde prosjektet en overskridelse på 0,7 % over opprinnelig budsjett. Dette kommer av tilleggsbestilling og montering av sandfangkummer ved øvrige pumpestasjoner. Resultatet kan vi si oss fornøyd med.

I oktober i fjor ble dammen i Løkvikdalen ferdigstilt etter en større renovering.
Demningen hadde store lekkasjer som resulterte i nedbrytning av betongkonstruksjonen.
Rehabilitering av dammen har vært planlagt siden midten av 90-tallet, men prosjektbudsjett ble først vedtatt september 2006 med en ramme på kr. 4,08 mill. I februar 2007 ble budsjettet revidert til kr. 3,6 mill. Byggeregnskapet ble avsluttet med en kostnad på kr. 3,08 mill.

Dammen er nå tettet. Det er fjernet slam fra bunnen av bassenget, og bunnen er steinsatt ned mot damfoten. Det er bygget en undervanns steinmolo tvers av dalen oppstrøms i bassengbunnen. Dette for å fange slam som tilføres damanlegget med Løkvikdalselva, og for å lette fremtidig renhold i dammen.

Siden midten av 90-tallet er det gjort store investeringer i vann- og avløpssystemet i kommunen. I henhold til tidligere vedtatte handlingsprogram i hovedplan for vannforsyning og avløp, skulle det pr. 2008 vært gjennomført rehabilitering av større del av ledningsnettet enn hva som er gjort til nå. Politikerne har revidert handlingsprogrammet for å senke takten i investeringene slik at en unngår en for stor økning i kommunale avgifter.

I investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2009 – 2012 er det ikke lagt opp til store investeringer i vann og avløp. Først skal det fremskaffes en oversikt over alt som er gjort til nå, og en skal se hva som må gjøres fremover før nye prosjekter planlegges.