Barneverntjenesten

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernet skal gi hjelp og støtte til foreldre/foresatte som er i en vanskelig livssituasjon, slik at de kan bli bedre i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg. Hensynet til barnets beste er et overordna prinsipp i barnevernsarbeidet.

Barnevernmeldinger

Barneverntjenesten får henvendelser fra ansatte i det offentlige, naboer, barnet selv, foreldre, familie og andre som er bekymret. Dette kalles en melding. Når barnevernet mottar en slik melding har barnevernet plikt til å undersøke saken og å forsøke å finne ut hva som er bakgrunnen til at meldinga ble sendt. Sammen med foreldre/foresatte prøver barnevernet å finne ut hva som kan gjøres slik at barnet kan få en bedre omsorgssituasjon.

Hjelpetiltak

Barnevernet vurderer først om det er mulig å gi hjelp til barnet og familien slik at de kan fungere bedre i hjemmesituasjonen. Slike hjelpetiltak kan være å bidra til barnehageplass/skolefritidsordning, gi råd og veiledning til familien, gi avlastning i hjemmet/besøkshjem, eller økonomisk støtte til barnet slik at det kan delta i fritidsaktiviteter. Så langt det er mulig er slike tiltak frivillig fra foreldre/foresattes side.

Når hjelpetiltak ikke fører frem

Som regel er det best for barnet å vokse opp i sitt eget hjem. Barneverntjenesten plikter derfor å forsøke å hjelpe med å foreslå ulike tiltak. Dersom foreldre/foresatte ikke ønsker et frivillig tiltak og barnevernet likevel mener at tiltaket må iverksettes, blir avgjørelsen tatt i Fylkesnemnda. Fylkesnemnda kan bestemme at familien må ta imot de tiltak som er nødvendig eller de kan gi medhold til de saken gjelder. Det hender at de som har omsorgen for et barn kan miste omsorgsretten til det. Det kan enten være for en kortere periode eller til barnet blir voksen.

Avlastningshjem/besøkshjem og støttekontakter

Barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med mennesker som er interessert i å hjelpe barn som i en periode har behov for ekstra støtte.

Taushetsplikt

Alle som arbeider i barneverntjenesten har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon

https://www.regjeringen.no/no/dep/bfd/id298/Dersom du lurer på noe svarer vi gjerne!
Fagleder barnevern Evy Leirbekk telefon 78 78 20 00
Barnevernskonsulent Kjerstin Fjellet telefon 458 79 866

 

Relevante linker

Barnevernloven Her finnes informasjon om barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver.

Barne- og familiedepartementet. Her finner du informasjon om barnevernet.