Prosjekt ”BLI” - Tiltak for å stoppe / snu fraflyttingen!

I desember 2005 besluttet kommunestyret at Berlevåg kommune setter av kr 500 000,- i et disposisjonsfond, som skal benyttes til prosjektarbeid for å snu befolkningsnedgangen. Prioritering av disposisjonsfondet vil baseres på en spørreundersøkelse som skal gjennomføres i Berlevåg i perioden mai / juni våren 2007.
Spørreundersøkelse
Undersøkelsen skal gjennomføres i Berlevåg kommune, og retter seg mot personer i aldersgruppen 16 – 40 år. I tillegg skal avgangselever de siste ti år inkluderes i undersøkelsen, dette vil også gjelde utflytta ungdom. Bakgrunnen for at denne befolkningsgruppen er valgt, er fordi den regnes å være den mest mobile og produktive aldersgruppen i befolkningen.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge fornuftige tiltak som kan bidra til å stabilisere / øke innbyggertallet i Berlevåg kommune.

Prosjektgruppen BLI
Det er opprettet en prosjektgruppe bestående av 6 personer med sterkt engasjement innenfor barne- og ungdomsarbeid, kulturarbeid og næringsliv, som i etterkant av undersøkelsen skal finne frem til konkrete tiltak for å motvirke fraflyttingen. Prosjektgruppen ble konstituert i mars 2007, og har allerede startet sitt arbeid med å diskutere tiltak som skal bidra til økt trivsel om man velger Berlevåg som fremtidig bosted.

Prosjektet har fått navnet BLI – som henspeiler på at målsettingen er å bidra til at innbyggerne velger å ”bli” boende i Berlevåg kommune.

Telefonundersøkelse
I perioden 22/5 - 10/6 vil alle innbyggere i Berlevåg som er født i tidsrommet 1967 – 1991 (16 – 40 år) bli oppringt av DigForsk AS – også kjent som UniReg Berlevåg. Vi oppfordrer alle som kontaktes å svare på ca 10 spørsmål. Spørsmålene retter seg mot hvordan dere opplever Berlevåg som bosted, samt hvilke planer / ønsker dere har for fremtiden.

Formålet er at undersøkelsen skal bidra til å utvikle Berlevåg til et enda bedre sted å bo, og da er vi avhengig av at alle tar seg tid til å svare så godt som mulig på spørsmålene som stilles. Undersøkelsen er anonymisert, og svarene kan ikke spores tilbake til de som deltar.

Vi ber også om at foreldre som blir kontaktet er velvillig mht til å oppgi telefonnummer til egne barn som har flyttet ut i løpet av de siste ti årene, slik at disse også inkluderes i undersøkelsen.


På forhånd takk for velvilligheten


Vennlig hilsen
Berlevåg kommune