Elektroniske skjema

På denne sida finner du koblinger til ulike skjemaer og blanketter som kan brukes overfor Berlevåg kommune. Oversikten er organisert etter emne. 

Alkohol
Avslag på søknad - klage
Salgsbevilling for alkohol
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
Serveringsbevilling
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Omsetningsoppgave for alkohol
 
Barnehage
Avslag på søknad - klage
Ny plass, endring og overflytting
Oppsigelse
 
Barnevern
Besøkshjem
 
Bolig
Avslag på søknad - klage
Klage på renovasjon
Kommunal bolig - leie
Sanitærabonnement - avløp
Sanitæranlegg - avløp / utslipp spredt bebyggelse
Startlån
Skjøte
 
Brann og Redning
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
 
For ansatte
Egenmelding ved fravær
Fødselspermisjon
Overføring av ferie - Søknad
Permisjon
Rekrutteringsstipend
Ris og ros til kommunen
Timeregistrering og fraværsliste
 
Graving
Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan
 
Helse
Avlastning ved tyngende omsorgsoppgaver
Avslag på søknad - klage
Bestilling - matombringing
Besøkshjem
Betalingsavtale
Matombringing
Pleie- og omsorgstjenester
Støttekontakt - søknad som
Transporttjeneste for funksjonshemmede
 
Jobb i Berlevåg kommune
Stilling ledig
Stillingssøknad - Lærer
 
 
Kultur, Idrett og Fritid
Avslag på søknad - klage
Kulturskole - Opptak og utmelding
Kommunale lokaler og anlegg - leie
Motorferdsel i utmark og vassdrag
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Avslag på søknad - klage
Henvisning - logopedi for voksne
Voksenopplæring - Spesialundervisning
 
Skatt
Skatteattest
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt
 
Skole
Avslag på søknad - klage
Fri fra undervisning
Innmelding skole
Kulturskole - Opptak og utmelding
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding
Stillingssøknad - Lærer
Voksenopplæring - Spesialundervisning