GENERELT OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

Pleie- og omsorgstjenesten er lokalisert til helsesenteret i Berlevåg. Helsesenteret ble tatt i bruk november 1988 og besto da av to avdelinger: sykestue og aldershjem. Senere har også hjemme- tjenesten fått sine lokaler her. I 2001 åpnet en egen demensavdeling. Våren og sommeren 2005 skal helsesenteret delvis pusses opp. Det skal etableres tre nye sykehjemsplasser ved sykeavdelingen. Aldershjemmet skal legges ned i sin nåværende tilstand og underlegges hjemmetjenesten med tre nye omsorgsleiligheter og fem alderspensjonatrom. I dag huser helsesenteret: Pleie- og omsorgstjenesten med: syke avdeling, aldershjem, demensavdeling, hjemmetjeneste, vaskeri, vaktmestertjeneste og kjøkkentjeneste. Primærhelsetjenesten med: Kommunelege, helsesøster, jordmor og fysioterapeut. Overordnet målsetting: Den overordnede nasjonale målsettingen for helse- og sosialtjenesten i kommunen er at hele befolkningen, uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, bosted, inntekt og ressurser, skal sikres tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet. Eksisterende omsorgsplan for pleie- og omsorgstjenesten, Berlevåg kommune bygger på følgende visjon og overordnede mål:

TRYGGHET – VALGMULIGHETER – MESTRING

Brukere og pårørende skal oppleve trygghet uavhengig av funksjonsnivå og alder. I dette ligger at brukere skal få det tjenestetilbudet som er best tilpasset deres behov, sett ut fra et faglig forsvarlig ståsted. I tillegg skal brukerne ha valgmuligheter innenfor gitte lover og retningslinjer, samt føle at de mestrer sin livssituasjon i høyst mulig grad. Pleie- og omsorgstjenesten er underlagt følgende lover: Lov om helsetjenesten i kommunen av 19. november 1982 Målsetting: ”Kommunene skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel, sunnhet og folkehelse”, jf. kap. 1, § 1-2. Loven sier blant annet: ”Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen”, jf. kap. 1, § 1-1. ”Kommunens helsetjeneste skal blant annet omfatte følgende oppgaver: Medisinsk habilitering og rehabilitering, hjelp ved sykdom eller andre akutte situasjoner og pleie og omsorg”, jf. kap. 1, § 1-3. For å løse de oppgaver som er nevnt ovenfor plikter kommunen å stille til tilrådighet: sykepleie herunder hjemmesykepleie, sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg og pleie. Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 Målsetting: ”Kommunene skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd, likestilling og forebygge helsemessige og sosiale problemer. Kommunene skal også bidra til at den enkelte får muligheten til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre”, jf. kap.1, § 1-1. I pleie og omsorgstjenesten er lovens formål å: ”Hjelpe de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål”, jf. kap.4, § 4-3. ”Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver”, jf. kap.4, § 4-4. De sosiale tjenestene skal omfatte: Praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistanse) til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av annen årsak. Avlastningstiltak for personer eller familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Støttekontakt på grunn av funksjonshemming, sykdom, alder eller psykiske problemer og lønn til personer som har et særdeles tyngende omsorgsarbeid, jf. kap. 4, § 4-2. Andre lover som regulerer pleie- og omsorgstjenesten er: Lov om psykiskhelsevern, Trygdeloven, Forvaltningsloven, Offentlighetsloven, Arbeidsmiljøloven, Lov om planlegging i helsetjenesten, Lov om statlig tilsyn ved helsetjenesten, Ferieloven, Legemiddelloven, Smittevernloven, Lov om medisinsk utstyr, Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven og Personopplysningsloven m.fl. LEON-prinsippet: Pleie- og omsorgstjenesten kartlegger og tilbyr tjenester etter LEON- prinsippet. LEON står for Lavest Effektive Omsorgs Nivå og vil si at man først alltid vil kartlegge om tjenesten kan settes inn på laveste nivå, og senere bevege seg oppover trappen etter hvert som behovet for omsorgstjenester øker. De laveste nivåer for omsorgstjenester vil alltid utprøves før de mest kostnadskrevende tiltak, trinn fire og fem, settes i verk. LEON- prinsippet benyttes hovedsakelig for at bruker skal få et best mulig tilpasset tjenestetilbud. Dette kan illustreres slik: 5. SYKEHJEM/DEMENSAVD. 4. OMSORGSLEILIGHET, HJEMMEHJELP 3. HJEMMESYKEPLEIE, HJEMMEHJELP OG KORTTIDSOPPHOLD 2. HJEMMESYKEPLEIE OG HJEMMEHJELP 1. HJEMMEHJELP SELVHJULPEN PÅ ALLE OMRÅDER I tillegg kommer eventuelt kjøp av middag, vaskeritjenester, vaktmestertjenester og trygghetsalarm, som ikke er lovbestemte tjenester.

Administrativ organisering av tjenesten

Høsten 2000 ble institusjon og hjemmebaserte tjenester slått sammen under en leder. Lederen for tjenesten har det overordnede faglige, administrative og økonomiske ansvaret for tjenesten. Det arbeides for tiden med å tilsette ass. leder i 50% stilling. Kontorleder for tjenesten ble tilsatt 01.01.2003, og er direkte underlagt leder med følgende arbeidsoppgaver: budsjett, fakturering, fraværregistrering, turnusarbeid, diverse prosjekter og andre delegerte arbeidsoppgaver fra leder Virksomhetsleder Kontorleder Ane Ingeborg Holmberg Mirjam. N. Hammeren Tlf. 787 82 132 Tlf. 787 82 133 Email: ane.holmberg@berlevag.kommune.no Email: mirjam.nilsen.hammeren@berlevag.kommune.no Adresse: Viktige telefonnummer: Pleie- og omsorgstjenesten Vakttelefon sykeavdeling 787 82 130 Iversens vei 1, Hjemmesykepleien 787 82 140 9980 Berlevåg Hjemmesykepleien mob. 91329564 Hjemmesykepleien mob. 95052676 Vaktmester 787 82178 Kjøkken 787 82 150