Berlevåg fra lufta

Høring - Detaljregulering for Berlevåg industripark - planforslag

Høringsfrist: 16. januar 2023

Berlevåg kommune varslet oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Berlevåg industripark april 2021. Formålet met planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av næringsvirksomhet i de områdene som er satt av til formålene, næring, havn og havneområde i sjø i kommunedelplan for Berlevåg industripark. 

 

Etter innspill fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark er detaljplanen delt opp i to separate planer. Det er fra Statsforvalteren gitt klar tilbakemelding at det er nødvendig å gjennomføre en kartlegging av vandringsmønstret for sjørøye Revnesbukta. Feltarbeidet for dette vil bli gjennomført vår/sommer 2023. Detaljplan for strandsonen og havområde sjø forventes ferdigstilt i løpet av 2023.  

 

Planen som nå blir lagt ut på høring gjelder ikke strandsone og havneområdet i sjø for området. 

 

Hovedutvalg for tekniske tjenester behandlet detaljregulering for Berlevåg industripark – planforslag til første gangs behandling i møte 13. oktober 2022 og fattet følgende vedtak: 

 

«Framlagte forslag til detaljregulering for Berlevåg industripark legges ut til høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Det forutsettes gjennomført et åpent informasjonsmøte om planforslaget i løpet av høringsperioden.» 

 

Høringsfrist er satt til 16. januar 2023.