Berlevåg fra Linken

Høring - Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte

Kommunestyret vedtok i sak 4/20 å legge ut forskrift om rettigheter for folkevalge på høring

Hjemmelen til den nye forskriften finnes i den nye kommuneloven: Lov av 22. juni 2018 nr. 82, § 8-4, § 8-6, § 8-10. Forksriften berører folkevalgte i Berlevåg kommune.

Høringsfristen settes til 10. mai 2020.

Høringsuttalelser sendes til: postmottak@berlevag.kommune.no