Karin Eriksen tildelt Kongens fortjenestemedalje

I kommunestyremøte 31/3-16 ble Karin Eriksen tilldelt Kongens fortjenestemedalje av Fylkesmann Gunnar Kjønnøy.

Tale ved fylkesmann Gunnar Kjønnøy til Karin Eriksen i forbindelse med overrekkelse av H.M. Kongens fortjenstmedalje i Berlevåg 31. mars 2016

Jeg har i dag fått det ærefulle og hyggelige oppdrag på vegne av H.M. Kongen å rette en hilsen og takk til deg, Karin Eriksen, for ditt særlige fortjenstfulle arbeid gjennom lang tid som sykepleier, jordmor og helsesøster i Berlevåg, og få tildele deg H.M. Kongens fortjenstmedalje som takk for denne innsatsen.

Karin Eriksen er født og oppvokst i Nesseby, men flyttet til Berlevåg etter endt sykepleierutdanning i 1958, etablerte familie og startet det som etter hvert skulle bli et livslangt engasjement innenfor kommunal helsetjeneste, først som sykepleier og etter hvert som jordmor og helsesøster i til sammen 45 år. 

Hun har gjennom sitt virke utvist et stort og langvarig engasjement innenfor den kommunale helsetjenesten. Hun har tatt et stort ansvar, i perioder alene og langt unna fagmiljøene, og utgjort den stabiliteten en kommune trenger og innbyggerne i Berlevåg fortjener. 4-500 små Berlevåginger har fått sitt første møte med verden ved hjelp av hennes kyndige bistand.

Karin Eriksen har også utvist engasjement utover sin fagrolle, som fylkessykepleier i en kort periode med fokus på eldreundersøkelser og i veiledning for nye sykepleier- og helsesøsterstudenter. Til sammen 120 studenter har hatt glede og nytte av hennes kyndige veiledning framgår det av søknaden. I 1989 mottok hun Hedvig Salmis minnepris for lang og tro tjeneste.

Hun har også vært aktiv i lokalpolitikken gjennom tre perioder i kommunestyret, medlem i brukerutvalget for Helse Nord, og vært leder av eldrerådet og pensjonistforeningen i kommunen. Da jeg ringte henne for å fortelle om utmerkelsen, var hun mest opptatt av kveldens pensjonistmøte.

Kongelig påskjønnelse krever at det har vært utøvd ekstraordinær innsats. Gjennom den utmerkelsen du tildeles i dag Karin Eriksen, er det slått fast at du har gjort en innsats langt utover det som forventes av en samfunnsborger.

Det er H. M. Kongen selv som fatter beslutning om medaljetildeling. Og du blir invitert til Slottet for å takke Kongen for tildelingen.
Men det står mange bak, som alle unisont har støttet opp om ditt kandidatur.
Og vi er mange her som er stolte av deg, og gleder oss med deg i dag.

I følge statuttene kan Kongens Fortjenstmedalje gis for særlig fortjenstfullt arbeide gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har utvist samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats. Kravene for å bli tildelt slik medalje er strammet inn, og det blir klart færre som vil kunne oppfylle kravet. Kongens fortjenstmedalje rager derfor høyt.

Det er en glede å konstatere at du, Karin Ragnhild Eriksen, gjennom din store og livslange innsats på helseområdet i Berlevåg, oppfattes å ha utført et slikt særlig fortjenstfullt arbeide, og få overrekke deg H.M. Kongens fortjenstmedalje samt diplom som et synlig bevis for din innsats.

Kongens fortjenestemedalje_400x267.jpg

Kongens fortjenestemedalje 4_400x602.jpg