Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelister for 2018

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2018 (sak 54-17), og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legger Berlevåg kommune ut eiendomsskatteliste for skatteåret 2018 ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra den 01.03.2018. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, eiendomsskattetakster, skattesats og utregnet eiendomsskattebeløp for 2018. Eiendommer som er helt eller delvis fritatt for eiendomsskatt fremgår særskilt av listen.

Skattelista er lagt ut på servicekontoret og biblioteket. I tillegg er den publisert på kommunens nettside www.berlevag.kommune.no. Detaljert informasjon om skattegrunnlag og beregnet eiendomsskatt å betale framgår av utsendt skatteseddel.

 

For skatteåret 2018 har kommunestyret i Berlevåg vedtatt at det skal utskrives eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a). Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 er satt til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 11 første ledd, mens skattesatsen for boligeiendommer og fritidseiendommer er satt til 2 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 bokstav a.

 

Klageadgang

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klager på samme grunnlag tidligere år. Skriftlig klage sendes til eiendomsskattekontoret innen 6 uker, regnet fra den dagen utskrivingsvedtaket (eiendomsskatteseddelen) ble sendt skattyteren, eller fra eiendomsskattelistene ble offentliggjort (senest 12. april 2018).

 

Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det er sendt inn klage.