Midlertidig motorferdselsforbud i Berlev├ąg kommune

Reinbeitedistrikt 7 flytter nå reinen over på vårbeiteområdet.

Da Varanger Kraft holder på med bygging av kraftlinja fra Raggonvidda vindmøllepark ned til Kongsfjord, er det behov for å flytte reinen over mot Berlevåg. For å unngå forstyrrelser i reinflokken har fylkesmannen med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven stengt følgende skuterløyper midlertidig fra og med den 13. april og inntil videre:

  • Skuterløype 1 fra Berlevåg til Gulgofjord.

  • Skuterløype 2 fra Berlevåg – Molvik.

     

    Hytteeierne i Gulgofjord unntas fra motorferdselsforbudet.