NÆRINGSUTVIKLING

Janne Andreassen  002  Kommunestyret i Berlevåg har vedtatt et målkart som skal være førende for kommunens drift. Et av temaene er lokalsamfunnsutvikling der de overordnede målene er å gjøre Berlevåg til en attraktiv kommune for innbyggere og besøkende, og å sikre et variert næringsliv.

Av de mer konkrete målene kan nevnes: ingen befolkningsnedgang, minimum 10 flere årsverk i eksisterende bedrifter, minst en nyetablert bedrift, 20 % flere overnattingsdøgn

Verken politikere eller kommunens administrasjon kan nå disse målene uten næringslivets medvirkning.

Berlevåg Marine Næringspark AS (BMN) ble etablert til fremme for næringsutvikling i kommunen.

Etter noen års drift satt styret med en del erfaringer:

- Å være utleier og å drive med næringsutvikling er krevende.
- For å kunne drive næringsutvikling er det viktig at næringslivet i kommunen selv er delaktig, og at det er en tett dialog mellom den som skal ha utviklerrollen og næringslivet.
- Finansiering fra offentlige instanser som SIVA og Innovasjon Norge krever deltakelse fra næringslivet.

Styret i BMN besluttet å fremme forslag om etablering av ”Svartoksen AS”. Svartoksen AS skal drive med næringshageaktiviteter, og BMN vil dermed bli videreført som et kommunalt utleieselskap.
Etablering av Svartoksen forutsetter at næringslivsaktørene blir med som aksjonærer og til sammen står for majoriteten av aksjene.

I januar i år gikk første informasjonsbrev om Svartoksen næringshage ut til næringslivet i Berlevåg. Dette ble etterfulgt av et informasjonsmøte på kommunestyresalen den 13. januar. Her møtte 15 personer som representerte 14 av bedriftene i kommunen.
Det er skrevet deltakeravtale med 13 bedrifter. Deltakeravtalene ble benyttet for å vise næringslivets interesse for etablering av næringshage, i forbindelse med en søknad om støtte fra Innovasjon Norge.

Det er nå utpekt et interimsstyre, etter tilbakemeldinger fra de næringsdrivende. Styret består av: Kari Ananiassen, Elisabeth Olsen, Roy Tore Andersen, Jørn Stensvold og Ronny Isaksen.
Ronny Isaksen ble valgt til leder.
Interimsstyret skal jobbe frem til Svartoksen blir formelt etablert og et ordinært styre blir valgt av eierne. Hovedoppgavene blir å klargjøre stiftelsesdokumenter som vedtekter, forretningsplan og handlingsplan.
Styret har som mål å ha disse klare til en etablering i midten av oktober.

Det har vært en positiv erfaring å delta i arbeidet med å få næringsdrivende til å fatte interesse for et slikt samarbeid.
Gjennom bedre kontakt med de næringsdrivende har jeg sett at det hos de fleste er et ønske om å kunne utvikle bedriften. Det er nå forhåpninger om at slike tanker og gode ideer skal kunne realiseres med bistand fra Svartoksen næringshage.

Hvilke oppgaver som skal legges inn under næringshagen, er det de næringsdrivende som skal definere. Det kan være så enkelt som at næringsdrivende kan lære av hverandres erfaringer på forskjellige felt. Da fungerer næringshagen som en møteplass eller en diskusjonspartner.
Andre oppgaver kan være å skaffe informasjon, bistå i søknadsskriving, formidle kontakt med myndigheter / oppdragsgivere / leverandører.

En ser allerede nå at det både hos politikere, i kommunens administrasjon og blant næringsdrivende er det store forhåpninger til Svartoksen næringshage.

Det som er positivt og skaper utvikling for næringslivet er positivt for Berlevåg.