Foto: Frank Arne Hansen

Tilskudd - ungdom i sommerjobb

Berlevåg kommune har også for 2023 besluttet å videreføre ordningen med støtte til bedrifter som vil ansette ungdom i sommerjobb. 

Da kommunen har små ressurser til dette formålet, begrenser støtten seg til kr 7 500,- pr person. Bedriftene kan søke om tilskudd til flere enn en person.

 

Forutsetningen for utbetaling av støtte er at ungdommen lønnes i henhold til hovedtariffavtalen og at de har bostedsadresse Berlevåg kommune. 

Tilskuddet gjelder kun ungdom som har sommerjobb og ikke arbeidsavtale for hele året.

 

Lønnsnivå for ulike alderstrinn kan en få nærmere informasjon om ved henvendelse til Servicekontoret. Ansettelsen skal minimum strekke seg over 3 uker i 100 % stilling.

 

Søknad fra interessert bedrifter bes sendt Berlevåg kommune, postmottak@berlevag.kommune.no innen 7/5-23.

 

Bedrifter som innvilges støtte til dette formålet, kan hente ut støttebeløpet i etterkant av sommeren ved å sende en faktura til Berlevåg kommune. Fakturaen merkes «tilskudd sommerjobb 2023», og skal i tillegg inneholde dokumentasjon (for eksempel arbeidsavtale eller lønnslipp) på at virksomheten har hatt ungdom ansatt.