Byggesak

Skal du bygge for første gang? Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang. Klikk her for mer informasjon.

Dette kan du bygge selv

Tips og råd om hva du bør tenke på om du har bygge planer. Klikk her for mer informasjon.

 

Bygg uten å søke

Enkelte bygg som garasje, bod eller en annen bygning under 50mkan du under noen forutsetninger bygge uten å søke. Selv om du ikke trenger å søke om byggetillatelse, må du sjekke om det esom skal gjøres er i tråd med arealplan, reglene i plan- og bygningsloven og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, osv. det er ditt ansvar å sjekke at det ikke bygges over ledninger i grunnen.

Mer informasjon om hva du kan bygge uten å søke kommunen om tillatelse finner du her.

 

Vil du endre bruken av et rom i boligen din?

Når du endrer bruk av et rom, kan dette kreve søknad og tillatelse fra kommunen. En bruksendring kan også utløse nye krav til for eksempel lys og lufting. Regelverket er forskejllig for nyere og eldre boliger, og det kan vøre komlisert å finne ut hva som gjelder i ditt tilfelle.

I veiviseren får du hjelp til å finne ut hva regelverket sier hvis du for eksempel ønsker å gjøre om boden din til et soverom. Veiviseren gjelder for deg som ønsker å endre på ett enkelt rom uten å flytte vegger eller dører. Følg link til veiviseren for bruksendring.

 

Nabovarsel

Skal du sette opp noe som krever søknad om byggetillatelse, skal naboen vanligvis ha beskjed.

Slik varsler du naboen om at du vil bygge. Klikk her

 

Byggesaksblanketter

Oppdaterte søknadskjemaer og blanketter til byggesaken finner du hos: Direktoratet for byggkvalitet

Søknaden kan sendes til: postmottak@berlevag.kommune.no

eller sendes i posten: Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg

 

Tidsfrister og priser

Tidsfristene for vår saksbehandling avhenger av flere forhold. Det kan være om tiltaker medfører dispensasjon, om det foreligger nabomerknader og om det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter.

Byggesaksbehandling er gebyrbelagt. Se kommunens gebyrregulativ for byggesak. Klikk her for gebyrregulativ.

 

Ferdigattest og brukstillatelse

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noe ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Ferdigstillelse av ikke søknadspliktige tiltak

Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til kommunen. Send skjema fra dibk.no og kart til kommunen per epost eller brev.

Ferdigattest

Ferdigattest er en attest som viser at saken er ferdig behandlet, og at arbeidet er i tråd med tillatelsen og regelverket. Når arbeidet er ferdig må du sende inn søknad om ferdigattest før tiltaket kan tas i bruk.
Fra 1.7.2015 er det ikke lenger mulig å søke om ferdigattest for tiltak det ble søkt om før 1.1.1998.
Her finner dere skjema for søknad om ferdigattest.

Midlertidig brukstillatelse

Dersom det gjenstår mindre arbeider som ikke er til hinder for at tiltaket kan tas i bruk, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Det blir da satt en frist for når gjenstående arbeider skal være ferdig og søknad om ferdigattest skal sendes inn.
Her finner du skjema for søknad om midlertidig brukstillatelse.