Invitasjon til søknad om tilskudd til strandrydding i Finnmark 2020
   Finnmark Friluftsråd    

 

Friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark har også i år sendt felles søknad til Miljødirektoratet om tilskudd til
strandrydding. I fjor ble vi innvilget kr 950 000,- til formålet. Om vi får tilskudd også i år vet vi først i løpet av
våren. Årets søknad mer detaljert og omfattende sammenlignet der det søkes om tilskudd til: 
   

  • Strandrydding i alle de kommuner som ønsker å delta  
  • Utvidet samarbeid med skoler   
  • Undervannsrydding i havnebasseng og kaiområder
  • Samarbeid med fiskeri- og sjømatnæringen  
  • Samarbeid med festivaler om plastfrie arrangement  
  • Samarbeid med kommuner om utarbeidelse av handlingsplan mot plastforurensing  

For å komme i gang kjappest mulig i gang etter et eventuelt tilskudd oppfordrer vi kommuner og organisasjoner om å starte planleggingen og fremme søknad så snart som mulig. Forhåpentligvis er det mange som ønsker å bidra også i årets strandrydding.    

Med utgangspunkt i tidligere års erfaring vil det være en stor fordel dersom kommunene i større grad koordinerer hvor det er behov for strandrydding. Satt på spissen har det til nå vært slik at strandrydding har blitt gjort der vi har fått søknader. Det er ikke alltid det samsvarer med hvor behovet er størst. Derfor er det bra med et kommunalt koordinerende ansvar.     

I år satser vi på et tettere samarbeid med avfallsselskapene. Vi har tidligere i år hatt telefonmøte for å drøfte med avfallsselskap hvordan vi skal organisere arbeidet. Etter det jeg har fått informasjon om er det ingen avfallsselskap som søker eget tilskudd fra Miljødirektoratet. De vil i stedet benytte seg av «Hold Norge Rent» sin ordning med å søke refusjon for sine utgifter til transport, utplassering av konteinere, håndtering av innsamlet avfall etc. Det betyr at våre midler vil gå være «dugnadspenger» til de skoler og organisasjoner, samt innleie av profesjonelt mannskap der det eventuelt nødvendig for å oppnå en forsvarlig strandrydding.     

Alle som mottar tilskudd og som deltar strandryddingen 2020 må registrere sitt innsamlingsarbeid på ryddeportalen til Hold Norge Rent. Aksjonskoden derfra må oppgis til avfallsselskapene som trenger denne for å få refundert sine utgifter.      

Søknad om tilskudd til strandrydding sendes som e-post til post@perletur.no innen fredag 15. mars. Det er en fordel om det i søknaden oppgis så mye opplysninger som mulig om hvor det skal ryddes, når ryddingen er planlagt gjennomført og omtrent hvor mange personer som ventes å delta i arbeidet.   
  

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart i forhold til dette.     

  

Med hilsen  

FINNMARK FRILUFTSRÅD     

  

Hugo Tingvoll