18. sep. 2020 kl. 13:41

ALT DU TRENGER Å VITE OM KORONA

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M O P R S T U V

A
Arealoverføring
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløp - offentlige avløpsanlegg

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Boligtilskudd til tilpasning
Borgerlig vielse
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken

E
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Fastlege
Forhåndskonferanse
Fosterhjem/Å være fosterhjem

G
Grensejustering

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Hjemmesykepleie

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Kommunal planlegging - medvirkning
Kunnskapsprøven - alkoholloven

L
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Leirskole og skoleturer
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Melding til barnevernstjenesten
Motorferdsel i utmark og vassdrag

O
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Praktisk bistand i hjemmet
psykiske helsetjenester

R
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet - Det fysiske miljøet
Spesialpedagogisk hjelp, førskole.
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem- avlastningsopphold
Sykehjem- korttidsopphold
Sykehjem- langtidsopphold

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Utviklingsenhet

V
Vaksine
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann
Vaskeritjenester