Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M O P R S T U V

A
Arealoverføring
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløp - offentlige avløpsanlegg

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Boligtilskudd til tilpasning
Borgerlig vielse
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken

E
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Fastlege
Forhåndskonferanse
Fosterhjem/Å være fosterhjem

G
Grensejustering

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmesykepleie

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Innsynsrett i offentlige dokumenter

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Kommunal planlegging - medvirkning
Kunnskapsprøven - alkoholloven

L
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Leirskole og skoleturer
Leksehjelp i grunnskolen

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Matombringing
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen

O
Omsorgslønn
Omsorgsbolig

P
Praktisk bistand i hjemmet
psykiske helsetjenester
Permisjon fra grunnskoleopplæring

R
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Renovasjon
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Spesialpedagogisk hjelp, førskole.
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet - Det fysiske miljøet
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem- avlastningsopphold
Sykehjem- korttidsopphold
Sykehjem- langtidsopphold

T
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Utviklingsenhet

V
Vaksine
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann
Vaskeritjenester