Deling av eiendom

Skal du fradele en tomt, må du søke kommunen om tillatelse.

Hvem kan søke?

Det er eier av eiendommen som kan søke om deling av eiendommen.

Dersom du signerer på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller rett kopi. Se informasjon fra kartverket om fullmakt.

Før du søker

Før du søker er det greit å sjekke følgende:

Reguleringsplan for området

 • Hva er eiendommen regulert til?
 • Er den nye tomtegrensen vist i plankartet?

Kommuneplanens arealdel

 • Hva er planformålet?
 • Hva er kravene til parkering og uterom i dette området?

Adkomst, vann og avløp, støynivå, størrelse og kvalitet på uterom er også tema som du må sjekke ut og beskrive i en søknad.

Hvis eiendommene er utfordrende å bygge på bør du vurdere å søke om byggetillatelse samtidig som delingen. Sakene vil da bli behandlet parallelt.

Slik gjør du

For å søke om fradeling - opretting av ny grunneiendom må du fylle ut alle skjema listet opp nedenfor.

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
Opplysninger gitt i nabovarsel. Sendes kommunen sammen med søknad.
Kvittering for nabovarsel. Underskrevet av naboer eller stempel fra postkontoret ved rekommandert sending. Dersom naboen krysser av for "varsel er mottatt", har naboen 14 dagers frist til å sende inn merknad. Eventuelle nabomerknader sendes til søker. Søkers kommentarer til merkander leveres inn sammen med søknad. 
Nabovarsel.  Brukes hvis nabovarsel sendes rekommandert.

Nabovarsel
Eiere av naboeiendommene, gjenboere (eiendommer på andre side av veg, gangveg, sti o.l.) og andre som blir direkte berørt av opprettelse av ny grunneiendom skal varsles og gis anledning til å uttale seg.
Dersom opprettelse av ny grunneiendom krever dispensasjon må dette opplyses på nabovarselet.

Vedlegg til søknaden: 

 • Tomten(e) som skal fradeles må tegnes inn på kart i målestokk. 
 • Adkomst, vann og avløp må markeres i kartet. 
 • Spesielt for mindre boligtomter bør bygningens plassering samt garasje og biloppstillingsplass markeres og målsettes på kartet. 
 • Gjenpart av nabovarsel (vedlegg C). 
 • Kvittering for nabovarsel (vedlegg C). 
 • Dersom delingen er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende plangrunnlag, må det søkes om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1 og § 19-2. Søknad om dispensasjon må begrunnes​.

Søknaden sendes til: 
postmottak@berlevag.kommune.no eller Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg.

Tidsfrister og priser

Når du skal dele en eiendom må du betale gebyr både for behandling av delingssøknaden og gebyr for oppmålingsarbeidet.

Se kommunensgebyrregulativ for byggesaker og matrikkelsaker.

En søknad om fradeling skal normalt avgjøres av kommunen innen 12 uker. En søknad om fradeling som ikke medfører dispensasjon, ikke har nabomerknader og som ellers er i henhold til plan skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. I tillegg kommer den tiden det tar å gjennomføre oppmålingen med tinglysning.

Saksgang

 • Søknaden behandles av byggesak etter plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m.
 • Når delingstillatelsen er gitt, sendes saken til kommunens oppmålingsavdelig for gjennomføring. Noen ganger er det satt vilkår i delingstillatelsen som søkeren må oppfylle før delingen kan gjennomføres.
 • Oppmålingsingeniør holder oppmålingsforretning. Eier av eiendommen og tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmålingen. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente grenser påvist og merket.
 • Etter oppmålingen og tinglysing får søker tilsendt matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koortinatfestende grenser.

Norsk Kommunalteknisk Forening har laget en veiledning for fradeling for opprettelse av ny eiendom, se her