Logo Berlevåg kommune

Eiendomsskatt

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATTEN FOR 2023

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legger Berlevåg kommune ut eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn i 6 uker fra 1. mars. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, eiendomsskattetakst, skattesats og utregnet eiendomsskattebeløp for 2023. Eiendommer som er helt eller delvis fritatt i medhold av eiendomsskatteloven §§ 5 og 7 fremgår særskilt av listen. Skattelisten er lagt ut fysisk på servicekontoret og biblioteket, og den er tilgjengelig nederst på denne siden

 

For skatteåret 2023 har kommunestyret i Berlevåg vedtatt at det skal utskrives eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a). Den alminnelige eiendomsskattesatsen er satt til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 11 første ledd, mens skattesatsen for boligeiendommer og fritidseiendommer er satt til 4 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 bokstav a).

 

Kontorjustering av eiendomsskattetakstene

Kommunen innførte eiendomsskatt på verk og bruk i 2013 og på eiendommer i hele kommunen i 2018. I utgangspunktet skal det gjennomføres en ny alminnelig taksering hvert tiende år. Istedenfor ny alminnelig taksering vedtok kommunestyret den 15.12.22 (sak 54/22) å foreta en kontormessig oppjustering av de opprinnelige takstene som er vedtatt av sakkyndig takstnemnd, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-4 på 10 %. Kontorjustering omfatter alle de kommunale takstene, med unntak av vannkraftverk og boligeiendommer, da kommunen mottar nye grunnlag fra Skatteetaten for disse eiendomstypene hvert år.

 

På bakgrunn av dette vil eiendomsskatten for næringseiendommer og fritidseiendommer være 10 % høye i år enn tidligere.

 

Eiendomsskatten for boliger går jevnt over noe ned i 2023, da de nye boligverdiene kommunen har mottatt fra Skatteetaten er lavere enn de var i fjor.

 

Fakturering

Nytt av i år er at kommunestyret har vedtatt at boligeiendommer og næringseiendommer skal faktureres fire ganger per år (mars, mai, september og november), mens fritidseiendommer faktureres to ganger per år (mai og november), som tidligere.

 

Klage

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Skriftlig klagen sendes eiendomsskattekontoret innen 6 uker etter mottatt skatteseddel, eller dato for offentliggjøring av skattelisten som er 1. mars. 

 

Klageskjema ligger nederst på denne siden. Hvis klagen gjelder eiendomsskatt på boligeiendom, må det sendes endringsmelding til Skatteetaten. Her er link til deres nettside hvor det står mer informasjon om hvordan dette gjøres: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/klage-pa-eiendomsskatten/

 

Fritak

For skatteåret 2023 fritas eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a) og b). Med bygninger av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre bygninger med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi etter søknad. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c) i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Søknad om fritak sendes eiendomsskattekontoret. Søknadsskjema finnes nederst på denne siden.