Logo Berlevåg kommune

Eiendomsskatt

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATTEN FOR 2024

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legger Berlevåg kommune ut eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn i 6 uker fra og med 1. mars. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesats og utregnet eiendomsskattebeløp for 2024. Eiendommer som er helt eller delvis fritatt i medhold av eiendomsskatteloven §§ 5 og 7 fremgår særskilt av listen. Skattelisten legges ut fysisk på servicekontoret og biblioteket, og den er tilgjengelig nederst på denne siden. Det sendes også ut skattesedler til alle eiere i dagene før utskrivingsfristen 1. mars.

 

For skatteåret 2024 har kommunestyret i Berlevåg vedtatt at det skal utskrives eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a). Den alminnelige eiendomsskattesatsen er satt til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven § 11 første ledd, mens skattesatsen for boligeiendommer og fritidseiendommer er satt til 4 promille, jf. eiendomsskatteloven § 12 bokstav a).

 

Fakturering

Boligeiendommer og næringseiendommer faktureres fire ganger per år (mars, mai, september og november), mens fritidseiendommer faktureres to ganger per år (mai og november).

 

Klage på kommunal takst

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Skriftlig og signert klage sendes eiendomsskattekontoret innen 6 uker etter mottatt skatteseddel, eller dato for offentliggjøring av skattelisten som er 1. mars. Klageskjema ligger nederst på denne siden.

 

Klage på boligverdi fra Skatteetaten

Skatteetatens boligverdi endres fra år til år. Faktaopplysninger om boligen finnes i skattemeldingen for 2022, og det er denne som gir grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt i 2024. Mener skattyter at boligverdien er beregnet på bakgrunn av feil faktaopplysninger (boligtype, opprinnelig byggeår, boligens areal P-rom, mv.), eller at verdien er for høy i forhold til reell markedsverdi, kan man sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. Her er link til deres nettside hvor det står mer informasjon om hvordan dette gjøres: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/klage-pa-eiendomsskatten/

 

Fritak

For skatteåret 2024 fritas eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a) og b). Med bygninger av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre bygninger med arkitektonisk og kulturhistorisk verdi etter søknad. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c) i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Søknad om fritak sendes eiendomsskattekontoret. Søknadsskjema finnes nederst på denne siden.