Forskrift om snøskuterløyper

Forskrift om snøskuterløyper, Berlevåg kommune.
Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. mars 2005 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1. Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper. Nummereringen viser løypenummer og er merket på tilhørende kart datert 15. mars 2005.

Løype 1: Berlevåg flyplass - Gulgofjord

Fra Rv. 890 ved flyplassen, via Breidalen over Midtfjellet til Eidelvhytta. Derfra via Sløketoppen til Storelvdalen ca. 1,2 km ovenfor øvre Raggobekken. Derfra følges Storelvdalen over Raggosletta til Langvatnet via Gåstoppen ned skogen til hyttefeltet i Gulgofjord. Avstikker: Fra « møtevarden » og ned Breidalen til Grønnlia.

Løype 2: Berlevåg flyplass - Molvik

Fra Rv. 890 ved flyplassen langs vinterstengt vei til Store Molvik. Avstikker: Fra « Rørbrua » til løype 1 på Midtfjellet.
 

Løype 3: Skånsvikdal til Kvitnes

Fra løype 2 ved « grustaket » over fjellet langs den gamle telefonlinja ned Kvitnesdalen til hyttefeltet på Kvitnes/Muorjegárggu.

Løype 4: Store Molvik - Gulgofjord

Langs Veidemannsstein fra Store Molvik til Fjellsikringshytte på Raggosletta, derfra langs løype 1 til Gulgofjord.

Løype 5: Langvann - Rv. 890 ved Botndal

Fra Langvatn (Guhkesjávri 273) over Rákkoèearru og ned til Risfjordkrysset. Videre mot øst nord for store Kløftvatn og ned Botndal til Rv. 890. Avstikker: Fra Risfjordkrysset mot sørvest opp til løype 6 ved Kirkhøydvatnan.

Løype 6: Buetjern - Kirkhøyda - Gulgofjord

Fra P-plass ved Buetjern over Vidartjern, Firkantvatn, Lille Kløftvatn og Kirkhøydvatnan. Herfra mot vest via Langdalen gjennom Luostelanleahki (Løslemdalen) til sørsida av Gulgofjord. Avstikker: Fra lille Kløftvatn mot nord over store Kløftvatn til løype 5. Opp Gulgofjorddalen til Bjørnevatn og ned langs « gamle » traktorvei.

Løype 7: Kongsfjord - Oarddo

Fra Rv. 890 ved Kongsfjord over Hergevatnfjellet, via Nikko-Per-dalen til Rv. 890 ved Vesterelva. Derfra langs Rv. 890 til « Perlestua » over fjellet langs kraftlagets vintervei til kraftstasjonen. Derfra følges kraftlinje og Rv. 890 til brøytestasjonen på Gednje og Rv. 891 til løype 10 på Magisterhøgda. Avstikker: Fra Vidartjern til Rv. 890 ved Fossevatn.

Løype 8: Nikko-Per-dalen - Risfjordkrysset

Fra løype 7 i Nikko-Per-dal over Lomtoppvatnan til Risfjordkrysset.

Løype 9: Austerbotn

Fra Rv. 890, P-plass sør for Vesterelv bru og ned til Austerbotn.

Løype 10: Tilknytning mot Båtsfjord kommune

Fra kommunegrense mot Båtsfjord vest for Oarddojávri til Rv. 891 ved Magisterhøgda og langs Rv. 891 østover til kommunegrense Berlevåg - Båtsfjord.

Løype 11: Tilknytning Tana

Fra løype 7 ved Gednje kryss og langs kraftlinje mot sørvest til gamleveien og langs denne rundt Gednje og til kommunegrensa mot Tana nord for Stjernevatn.

§ 2. Snøskuterløypene er kun åpne for alminnelig bruk når de er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.

§ 3. Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21. mars 2003 nr. 1886 om snøskuterløyper, Berlevåg kommune, Finnmark.