Møte med ungdom

Hva er et ungdomsråd?

Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen. 

Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen eller fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

Medlemmer i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

Ønsker du å være med i Ungdomsrådet ta kontakt med:

Leder for ungdomsklubben Trond Efraimsen: trond.efraimsen@berlevag.kommune.no

Ordfører Rolf Laupstad: rolf.laupstad@berlevag.kommune.no

eller

postmottak@berlevag.kommune.no

 

Hvilke funksjoner har ungdomsrådet?

Gi råd til kommunen/fylkeskommunen

Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen eller fylkeskommunen slik at kommunestyret eller fylkestinget har et bedre grunnlag for sine avgjørelser

 

Rådet har rett til å komme med sitt syn på en sak, det er ikke en plikt. Det er opp til rådet å vurdere om det skal gi en uttalelse. Rådet kan dermed avgjøre hvilke saker de velger å komme med innspill til. 

 

Uttale seg på vegne av ungdom

Ungdomsrådsmedlemmene er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å representere ungdom i sin kommune eller sitt fylke. Ungdomsrådet skal representere og uttaler seg vegne av alle ungdommer. Ungdomsrådet bør derfor sørge for å ha god kontakt med ulike grupper av ungdom, og skape møteplasser der ungdomsrådet kan få innspill fra ungdommene de representerer.

Hva kan rådet bestemme?

Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen eller fylkeskommunen. Dette betyr ikke at kommunestyret eller fylkeskommunen alltid må gjøre slik ungdom vil, men at de skal vite hva ungdomsrådet mener før de tar en avgjørelse. 

Kommunestyret og fylkestinget kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger. Det betyr at kommunestyret eller fylkestinget gir rådet i oppgave å bestemme hvordan de skal bruke penger, for eksempel hvilke arrangementer eller organisasjoner som skal motta støtte. Dette kalles delegert vedtakskompetanse.

 

Hvilke saker skal rådet jobbe med?

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel

 • kultur- og fritidstilbud
 • skolesaker
 • helsetilbud
 • samferdsel og kollektivtilbud
 • miljøsaker
 • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
 • arealplanlegging
 • kommuneplaner

Hvis kommunen eller fylkeskommunen er i tvil om en sak bør tas opp i ungdomsrådet, bør de spørre ungdomsrådet om de ønsker å uttale seg i saken.

Kommunestyret og fylkestinget skal sikre at ungdomsrådet høres så tidlig i prosessen at de har mulighet til å påvirke avgjørelsene som skal tas. Uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det kommunale og fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Kommunene har, ifølge plan- og bygningsloven, et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning i planlegging fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, f.eks. barn og unge. Det gir rådene en hjemmel til å til å medvirke i planlegging. 

Aktiviteter og arbeidsoppgaver

Ungdomsrådet skal sette seg inn i saker som angår ungdom i kommunen eller fylket og behandle sakene i møtene sine. I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel 

 • bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger
 • arrangere samlinger for ungdom i kommunen/fylket
 • prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder

 

Hvorfor medvirkning?

Siden ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller selv kan stille til valg, har de få muligheter til å si sin mening og påvirke politiske avgjørelser. Det er bare ungdom selv som vet hva ungdom mener om ulike saker. Det er derfor viktig at ungdom ikke blir representert gjennom andre, men snakker for seg selv. Derfor har vi ungdomsråd.

 • Barnekonvensjonens artikkel 12 sier: "Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt". Ungdomsråd er en måte å gi ungdom mulighet til å si sin mening om saker som skal avgjøres av kommunestyret eller fylkestinget.
 • Inkludering i demokratiet: Å få lov til å si sin mening, og bli tatt på alvor, er viktig for alle. At ungdom får medvirke og være med å påvirke samfunnet kan bidra til å skape tillitt til samfunnets institusjoner og bygge opp under en demokratisk forståelse.
 • Bedre tjenester for ungdom: For at kommunen og fylkeskommunen skal utvikle gode og tjenester og tilbud, er det viktig å lytte til ungdom. At ungdom deltar og sier sin mening, bidrar til kommunen og fylkeskommunen får kunnskap om ungdoms behov og ønsker. Dermed kan kommunen komme fram til bedre og mer treffsikre tjenester for gruppen.