Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: I forslaget til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til tilskuddsordningen. Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 
 • Søknadsfrist: 4. desember 2020. 
 • Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2021. 
 • Rapporteringsfrist: 1. april 2022.
 • Hvem kan søke
  • Tilskudd under regelverkets 1 a): Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Tilskudd under regelverkets 1 b): Kommuner (inkludert 8 utvalgte bydeler i Oslo), frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Tilskudd under regelverkets 1 c): Kommuner (inkludert 8 utvalgte bydeler i Oslo).
  • De 8 utvalgte bydelene i Oslo er: Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, Stovner og Søndre Nordstrand. 
  • Se regelverkets punkt 2 "Hvem kan søke" for mer informasjon. 
  • Alle søkerorganisasjoner må har organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Informasjon til alle søkere

 • Her finner dere årets utlysning. Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen nøye. 
 • Søknadsskjemaene finner dere i Bufdirs søknadsportal
 • Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2021

 • For frivillige organisasjoner som søker om tilskudd direkte til Bufdir under regelverkets punkt 1a), må tiltaket omfatte deltakere i målgruppen fra minst fem kommuner (tidligere var kravet tre kommuner).
 • Nye tiltakstyper i 2021 - Det er mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper:

1) utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer og

2) koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen.

Se mer informasjon om de nye tiltakstypene i regelverkets punkt 1 b) og c). For informasjon om hvem som kan søke om tilskudd til de nye typene tiltak, se regelverkets punkt 2 c) og d). 

Viktige dokumenter

For alle søkere: Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.