Oppmåling

Deling av eiendom/ny parsell

Fradeling av eiendom er tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven og evt. jordloven, før oppmålingsingeniør kan gjennomføre oppmålingsforretning. Ved fradeling må det rekvireres oppmålingsforretning og landmåler må ha vedtaket fra saksbehandleren som har behandlet delingssaken før det kan avholdes oppmålingsforretning.

Se mer på vår side om Deling av eiendom.

Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig ved grensejustering. Arealene som skal overføres må ligge inntil hverandre.

Mer informasjon om arealoverføring finner du her .
 

Grensejustering 

Grensejustering er mindre endring av arealer og grenser mellom to eller flere naboeiendommer. Eiendommene må ligge inntil hverandre.

Mer informasjon om grensejustering finner du her .

 

Klarlegging av eksisterende eiendomsgrense

En klarlegging av eksisterende grense utføres når det er behov for å finne gamle grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt, eller der grensemerker for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er blitt borte.

Mer informasjon om klarlegging av eksisterende eiendomsgrenser finner du her .

 

Se din eiendom 

Sjekk eiendommen her. Pek i kart, søk på adresser, bygninger eller gårds- og bruksnummer.