Vann og avløp

Vann og avløp omfatter vannverket, inklusive kilder og nedslagsfelt, hovedledningsnett og tekniske installasjoner.

Kommunen har ansvaret for levering av vann til innbyggere og næringsliv iht. gjeldende kvalitetskrav og innsamling av avløpsvann. Vi skal utvikle, drifte og vedlikeholde vannforsyningssystemet og avløpssystemet slik at det fungerer effektivt iht. gjeldende kvalitetskrav.

Vann-og avløpsgebyrene står i kommunens gebyrregulativ.

Vannverk

I Berlevåg kommune har vi to kommunale vannverk, et i Berlevåg og et i Kongsfjord.

Vi har et SD-anlegg (sentral driftsovervåkning) for alle vannverkene som dekker behandlingsanlegg, trykkøkningsstasjoner og deler av nettet.

Private brønner

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registrerinsskjemaet, finnes på mattilsynet.no

Vannmåler

Alle næringseiendommer, kombinerte bygg (næring og bolig) og andre offentlige virksomheter må ha vannmåler. 

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk. 

Ved installasjon av ny vannmåler skal kommunen stå som eier av denne og kommunen bestemmer type, plassering og størrelse.  Installasjonskostnader dekkes av abonnenten. For anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren betales en årlig leie. Pris for leie av vannmåler fremkommer av gebyrregulativet. Blir en vannmåler 
borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve full erstatning for tap eller skade.

For installasjon av vannmåler må abonnenten selv ta kontakt med godkjent rørlegger. Rørleggeren vil så melde inn til kommunen at det er installert vannmåler.

Abonnenten er ansvarlig for at måleren blir avlset og at avlest målerstand blir sendt til kommunen innen tidsfristen.