24 november 2005

Nytt fra kommunestyret

Til orientering ble kommunestyret gjort kjent med at fylkesmannen ikke lenger stiller krav til oppdaterte plandokument i forbindelse med søknader om tilskudd til forskjellige prosjekt. Den aktuelle saken gjaldt rullering av kommunedelplan for områder og anlegg for idrett og friluftsliv og for kulturbygg, i forbindelse med planer for uteområdet ved den nye barnehagen, og for bygningsmessige endringer ved kompetansesenteret.
EN TVERRPOLITISK GRUPPE har arbeidet med planer for fiskerirelaterte tiltak i Berlevåg kommune. Sluttrapporten for dette planarbeidet, som fikk sterk anerkjennelse i kommunestyret, skal i følge vedtaket som ble gjort legges til grunn for en konkret tiltaksplan. Her skal det være klart definerte mål og delmål, forpliktende tidsrammer og ansvarsplassering.

VENNSKAPSKOMMUNESAMARBEIDET med Belomorsk er i følge tidligere kommunestyrevedtak anlysert og utredet av administrasjonen. Utredningen ble framlagt for kommunestyret, som fattet følgende vedtak: 1. Administrasjonen setter ned en gruppe med mandat å jobbe fram form og plan for vennskapssamarbeidet mellom Belomorsk og Berlevåg. 2. Pengene som tidligere er belastet kulturbudsjettet tilbakeføres fra formannskapets konto.

PRESTEBOLIGEN må igjennom omfattende utbedringsarbeider før den blir akseptert som bolig for ny prest. Kommunestyret vedtok å utføre arbeidet etter alternativ 1, som innebærer en totalkostnad på 2 mill. kroner. Prosjektet skal finansieres med å bruke kr. 550.000,- som er inntekter på salg av kommunale boliger, og nærmere 1 mill. kroner i låneopptak. Det ble med 9 mot 2 stemmer vedtatt at arbeidet med renovering av presteboligen ikke skal ut på ny anbudsrunde.

DET SKAL OPPRETTES halv stilling som havnesjef i Berlevåg kommune. Dette vedtok et enstemmig kommunestyre som samtidig også sa at stillingen skal lyses ut og kan sees i sammenheng med plan- og næringsavdelingens arbeidsområde. Havnestyret skal utarbeide stillingsinstruks innen 31.januar 2006, deretter lyses stillingen ut.

ÅRETS ANDRE BUDSJETTREGULERING ble vedtatt i samsvar med formannskapets innstilling. Elektronisk møteinnkalling skal innføres straks og fullføres innen 31.12.05. Et mindretall bestående av H, FrV og FrP gikk inn for flere endringer i forhold til innstillingen.

KOMMUNESTYRET vedtok retningslinjer for tildeling av tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten, samt fastsatte priser for beboere i omsorgsleiligheter og alderspensjonat. Vedtakene ble gjort i samsvar med innstillingene fra hovedutvalget for helse og sosiale saker. For prisfastsettelsene føyde kommunestyret til at utlysingsteksten må informere om tilskuddsordninger og det utarbeides rutiner for søkebistand.

SØKNAD OM PERMISJON fra politiske verv i tidsrommet desember 2005 - juni 2006 fra Merete A. Jensen ble innvilget med 8 mot 3 stemmer.

BERLEVÅG KOMMUNE søker formelt Finnmark fylkeskommune om deltakelse i LOSA - prosjektet fra og med skoleåret 2006/2007. Dette vedtok kommunestyret enstemmig etter forslag fra ordfører. Prosjektet innebærer at ungdom i Berlevåg kommune kan få sin grunnopplæring i videregående skole på hjemstedet. Gjennomføringen av prosjektet forutsetter et nært samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv.

SISTE SAK under kommunestyremøtet var basert på et brev fra Nor-Cargo Fjærtoft AS der det ble fortalt om endringer for transportopplegg av grossistvarer fra Tromsø og nordover. Hvis endringene blir gjennomført betyr det en overgang av denne type transport fra hurtigruta til landverts transport, noe som igjen vil få en svært negativ følge for så vel ekspeditør som lokalsamfunn generelt, og at hurtigruteanløp kan være truet. Kommunestyret vedtok å gi ordfører i oppdrag å utforme en uttalelse som sterkt gikk i mot nevnte planer. Det har ordfører gjort og saken er sendt videre til Øst-Finnmark regionråd.
Tips en venn Skriv ut