Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to eiendommer enn hva som er mulig ved grensejustering. Arealene som skal overføres må ligge inntil hverandre.

Hvem kan søke?
Eiendommens hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett iht. firmaattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning.

Slik søker du
For å søke om arealoverføring må du fylle ut alle skjema listet opp nedenfor.
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Rekvisisjon av oppmålingsforretning 
Opplysninger gitt i nabovarsel. Sendes kommunen sammen med søknad.
Kvittering for nabovarsel. Underskrevet av naboer eller stempel fra postkontoret ved rekommandert sending. Dersom naboen krysser av for "varsel er mottatt", har naboen 14 dagers frist til å sende inn merknad. Eventuelle nabomerknader sendes søker. Søkers kommentarer til merknadene leveres inn sammen med søknad. 
Nabovarsel. Brukes hvis nabovarsel sendes rekommandert.​ 

Nabovarsel
Eiere av naboeiendommene, og andre som blir direkte berørt av arealoverføringene skal varsles og gis anledning til å uttale seg.

 

Vedlegg til søknad

 • Gjenpart av nabovarsel (vedlegg C) 
 • Kvittering for nabovarsel (vedlegg C) 
 • Kart.  Arealene som skal arealoverføres må tegnes inn på kart i målestokk. Kart kan skrives ut fra kommunens nettbaserte karttjeneste eller fås ved oppmøte på Rådhuset ved Servicetorget.

Forutsetninger for gjennomføring av oppmålingsforretning

 • Dersom arealoverføringen skal gjennomføres mellom eiendommer med forskjellige hjemmelshavere, må også skjema Erklæring om arealoverføring sendes inn. Erklæringen må leveres kommunen på papir, signert med penn i signaturfeltene.
 • Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift.
 • Ved arealoverføring må det tinglyses pantefrafall hvis det hefter pant i den avgivende eiendommen. 
 • Er pantekrav registrert som et «pantedokument» på grunnboksbladet til eiendommen, er det ikke nødvendig å sende inn det originale pantedokumentet. 
 • Pantefrafallet bør formuleres slik: "X frafaller pant i arealoverføring mellom gnr.../ bnr... og gnr.... og bnr.... på yyy m².
  Pantefrafallet kan sendes til tinglysningen av pantehaveren på forhånd, eller av kommunen. 
 • Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet.
 • Ved frafall av andre rettigheter, kan rettighetshaveren skrive et brev til Kartverk/Tinglysningen med omtrent samme formulering. Det er viktig at det opplyses om hva slags type rettighet som frafalles, hvilken eiendom rettigheten er tinglyst på, dokumentnummer og tinglysingsdato.
 • Er det en del av festetomt som skal arealoverføre må det foreligge en erklæring om arealoverføring mellom registrerte eiere og festere.
 • Er det behov for store transaksjoner og oppretting av dokumenter, kan det anbefales at partene lar seg bistå av en advokat eller lignende.

 

Søknaden sendes til: 
postmottak@berlevag.kommune.no eller Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg
 

Saksgang

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse.
 • Dersom det gis tillatelse til deling og eventuelle vilkår for tillatelsen er oppfylt, avholdes det en oppmålingsforretning hvor de nye grensene påvises og merkes.
 • Etter oppmålingsforretningen føres arealoverføringen inn i matrikkelen og oversendes til Statens kartverk for tinglysing sammen med evt. nødvendige erklæringer.
 • Dersom Tinglysningen ikke godtar kjøpesummen som grunnlag for dokumentavgiften eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon i heftelser, vil arealoverføringene ikke bli tinglyst, men tilbakesendt til kommunen og partene for retting. 
 • Når arealoverføringen er tinglyst sendes matrikkelbrev til rekvirentene.  

  

Gebyr
Gebyrene du må betale er: Saksbehandlingsgebyr + Gebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning + dokumentavgift, gebyr/utlegg til tinglysing (oppretting/endring av eiendom, rettigheter, og liknende.) (linker til gebyrregulativet for arbeid etter plan- og bygningsloven og arbeid etter matrikkelloven)