BLI – gruppa fornøyd etter næringslivsmøte!

Tirsdag 8. mai 07 var næringslivet invitert til møte på kommunestyresalen for å diskutere hvordan vi kan samarbeide for å stoppe / snu flyttestrømmen fra Berlevåg. Totalt møtte ca 12 – 15 representanter fra næringslivet. BLI - gruppa var fornøyd med engasjementet og synspunktene som kom frem i møtet, men hadde nok håpet at flere næringsaktører og fiskere hadde stilt opp.
De inviterte ble innledningsvis i møtet orientert om viktige utfordringer Berlevåg-samfunnet står overfor, samt forslag til hvordan man kan jobbe for å snu utviklingen i positiv retning.

Konkrete tiltak
Mer konkret dreier deg seg om tiltak for å bidra til økt rekruttering til ledige stillinger i offentlig og privat sektor, sommerjobb til ungdom, etablering av næringsforening og oppfordring til økt samarbeid mellom næringslivet i kommunen.

Dessuten arbeide for produksjon av en markedsførings- og profileringsfilm for lokalsamfunnet. Her ble det blant annet diskutert å nedsette en arbeidsgruppe som skal arbeide med utforming av en film, samt å involvere skoleungdom i dette arbeidet.

I tillegg la BLI – gruppa frem forslag om å igangsette en lokal versjon av TV-programmet Skaperen, som vises på TV 2. Dette for å motivere til økt skaperkraft blant ungdom og voksne i Berlevåg. Hensikten er å bidra til at personer i Berlevåg som går med planer om å igangsette egen virksomhet, skal få et ekstra puff gjennom et slikt tiltak.

Fra de inviterte kom det frem en rekke synspunkter og forslag til tiltak for å øke rekrutteringen og bolysten i Berlevåg.

Sikkerhetskurs
Sikkerhetskurs for å kunne mønstre på fiskebåt var et sentralt tema. I følge innspill fra salen, er det i dag mulig for ungdom inntil 19 år å gjennomføre gratis sikkerhetskurs. Oppfatningen var at dette må undersøkes nærmere, slik at ungdom i Berlevåg kan gis denne muligheten. Det ble blant annet foreslått at et slikt kurs kan innarbeides som valgfag i grunnskolen.

Liggeforhold i havna
Et annet fiskerirelatert tema er de mangelfulle liggeforholdene for kommunens fiskeflåte. Man etterlyser en snarlig løsning på hvor flytebryggene skal legges ut, og ønsket blant de tilstedeværende fiskerne er at flytebryggene må plasseres i indre havn. For øvrig diskuterte man flere infrastrukturtiltak som bør iverksettes for å styrke havnefasilitetene i Berlevåg.

Etableringstilskudd
Etableringstilskudd for ungdom som ønsker å bygge eller kjøpe hus i kommunen var et annet konkret forslag. Det ble kommentert at Berlevåg er én av få kommuner i Finnmark som ikke har en slik tilskuddsordning for unge etablerere, og at et slikt tilskudd kan gi ekstra motivasjon for ungdom som vil bosette seg i kommunen.

Styrket samarbeid
Økt samarbeid mellom næringslivet, kommunen og skolen fikk bred oppmerksomhet. BLI – gruppa fikk bred støtte for å iverksette undersøkelser vedrørende etablering av en næringsforening i kommunen. I tillegg kom signal fra fiskernes representanter om at kommunen må bli mer synlig mot fiskerinæringen. I første omgang vil det inviteres til et møte mellom kommunen og fiskerinæringen for å få i gang dialogen, samt invitere til innspill fra næringen om hvordan vi kan samarbeide bedre i fremtiden.

I tillegg orienterte Jørn Johansen fra Berlevåg Marine Næringspark (BMN) om næringsaktørenes mulighet til å tegne medlemskap i næringsparken. Dette skal bidra til økt samarbeid og utvikling av nettverk innad i næringslivet. For øvrig vil medlemskap i BMN gi en del andre fordeler den enkelte bedrift kan dra nytte av.

Opprydding i sentrum!
For øvrig var tilhørerne meget opptatt av at man tar tak i arbeidet for å forskjønne kommunens fellesområder. Det er betydelig missnøye med hvordan kommunen pynter til eksempelvis 17. mai, og i tillegg etterlyses tiltak som kan bidra til at mindre søppel og rask ligger og slenger i det offentlige rom.

GRØNN DAG!
BLI – gruppa tar derfor initiativ til GRØNN DAG i Berlevåg. Ønsket er å samle så mange som mulig til DUGNAD for å rydde opp langs veier og øvrige uteområder i sentrum. Datoen for dette tiltaket er satt til mandag 11 juni, og vi oppfordrer alle engasjerte Berlevåginger å møte opp for å bidra til å skape økt trivsel i bygda!
Vennlig hilsen
BLI - gruppa