Berlevåg

Retningslinjer for behandling av søknader etter eiendomsskatteloven § 28 – vilkår for lemping eller ettergivelse av eiendomsskatt på grunn av betalingsproblemer som følge av korona-tiltak

Kommunestyret vedtok i møte 28/5-20 under sak 37/20 følgende retningslinjer: 

Betalingsutsettelse etter eiendomsskatteloven § 28  

1. Kommunen kan i særlige tilfeller lempe eller ettergi eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven § 28 andre ledd: «Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigendomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet».

2. Utbruddet av koronavirus er etter kommunens vurdering en slik særlig grunn hvor det vil være særlig urimelig om hele eiendomsskatten kreves inn.

3. Betalingslette forutsetter søknad fra skattyter til eiendomsskattekontoret (postmottak@berlevag.kommune.no)

4. Formannskapets vurdering av skattelette gjøres med utgangspunkt i likebehandlingsprinsippet.

5. Lemping eller ettergivelse gis kun der ikke betalingsutsettelse etter retningslinjer datert 07.05.20 er tilstrekkelig.

6. Skatteletten i form av lemping eller ettergivelse gjelder kun for 1. termin 2020

7. Beløp under 2 000 kr for privatpersoner og kr 10 000 for næringsbedrifter gir ikke grunnlag for lemping eller ettergivelse.

8. For å få skattelette i form av lemping forutsettes det for næringseiendommer at det foreligger a. et omsetningsfall på over 50 % sammenlignet med tilsvarende periode forrige år,

b. at omsetningsfallet er en følge av korona-tiltak, og

c. at omsetningsfallet må ha ført til midlertidig manglende betalingsevne.

d. at skattyter ikke har fått dekket kostnader til eiendomsskatt gjennom andre tiltak fra regjeringen eller andre offentlige støtteordninger.

9. For næringseiendommer må det for innrømmelse av skattelette i form av ettergivelse foreligge et vesentlig omsetningsfall. Ettergivelse av eiendomsskatt forutsetter a. et omsetningsfall på over 70 % sammenlignet med tilsvarende periode forrige år,

b. at omsetningsfallet må være en følge av korona-tiltak, og

c. at omsetningsfallet må ha ført til midlertidig manglende betalingsevne.

d. at skattyter ikke har fått dekket kostnadene til eiendomsskatt gjennom andre tiltak fra regjeringen eller andre offentlige støtteordninger.

10. Eiendommer som er omfattet av eiendomsskatteloven § 3 c – kraftanlegg, vindkraft-verk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum innvilges ikke lemping eller ettergivelse av eiendomsskatt.

11. Eiendommer eid av staten, kommuner eller fylkeskommuner eller selskaper som er eid av staten, kommuner eller fylkeskommuner innvilges ikke lemping eller ettergivelse av eiendomsskatt.

12. Eiere av boligeiendommer og fritidseiendommer kan få skattelette i form av lemping dersom følgende to vilkår er oppfylt: a. skattyter er blitt permittert i 20 dager eller mer – eller sagt opp som følge av korona-tiltak, og

b. skattyter har som følge av dette midlertidig manglende betalingsevne og kan dokumentere at det heller ikke finnes annen formue som kan benyttes til å dekke eiendomsskatten.

13. Ettergivelse av eiendomsskatt gis kun i helt spesielle unntaksvis og etter en konkret vurdering.