Deponering av overskuddsmasser ved Storsand

Berlevåg kommune har fått tillatelse fra FeFo til deponering av overskuddsmasser ved Storsand. Overskuddsmassene oppstår etter gravearbeid i forbindelse med bygging av nytt flerbrukshus med basseng, samt arbeider med renovering av vann- og avløpsnettet i Berlevåg. Formannskapet har gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19 fra områdereguleringens bestemmelser for LNFR-området.

Området som skal brukes til deponering er et nedlagt sandtak ved innkjøringen til Berlevåg. Når sandtak/masseuttak nedlegges skal området tilbakeføres til naturen. Dette er ikke gjort ved dette sandtaket. Ved å deponere rene masser i sandtaket får vi dekket til den store gropen og kan tilbakeføre området best mulig til sin naturlige tilstand.

 

Vi minner samtidig om at deponering av masser kun kan skje etter særskilt tillatelse og kun på godkjente deponier. Kommunen har i det siste blitt gjort oppmerksom på ulovlig deponering på Lagmannsneset. Denne deponeringen har nå opphørt.