Berlevåg havn 1[1]

Forslag på kandidater til meddommere/skjønnsmedlemmer

Vi trenger forslag på kandidater for perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028

Berlevåg kommune skal oppnevne et antall meddommere til lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnmedlemmer for perioden 2025 - 2028.

 

Hvem kan velges?

Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de i størst mulig grad gjenspeiler kommunens befolkning. Domstolloven § 70 stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer:

 • Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven
 • man må være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
 • ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender
 • ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
 • stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
 • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen

 

Domstolloven § 71 utelukker valg av personer som innehar visse stillinger:

 • Stortinget representanter og vararepresentanter
 • statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor
 • statsforvaltere og assisterende statsforvaltere
 • utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene
 • ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet
 • ansatte i justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstolsadministrasjonen og dens styre
 • ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen
 • praktiserende advokater og advokatfullmektiger
 • kommunens administrasjonssjef og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget

 

Domstolloven § 72 utelukker valg på grunn av vande etter visse kriterier.

Skjønnsmedlemmene skal være innenfor følgende kyndighetskategorier: landbruk, skogbruk, arealplanleggere, eiendomsutvikler, entreprenør, arkitekt, megler, takstmann, revisor/økonom, fast eiendom og reindrift. 

Ved valg av jordskiftemeddommere skal man i tillegg til å fylle de generelle kravene, oppfylle krav om at de skal ha kjennskap til saker som jordskifteretten behandler.

Les mer om det å være meddommer på domstol.no 

Forslag på kandidater sendes Berlevåg kommune så snart som mulig og senest  2. april 2024.