Grensejustering

Grensejustering er mindre endring av arealer og grenser mellom to eller flere naboeiendommer. Eiendommene må ligge inntil hverandre.

 

Kriterier for grensejustering 

 • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
 • Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80 % av eiendommens areal må ligge i «ro»). 
 • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
 • Ved ulike planformål på omsøkte arealer, blir søknaden saksbehandlet av Byggesak.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring.
 

Hvem kan rekvirere? 
Grensejustering kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett iht. firmaattest rekvirere søknad om grensejustering.

Slik søker du
Søknad om grensejustering skal bestå av følgende:

 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Grensene som skal justeres må tegnes inn på kart, i korrekt målestokk.
 • Det må foreligge en avtale om grensejustering, som underskrives av hjemmelshavere for begge involverte eiendommer.

  Husk at hjemmelshaverne av eiendommene som skal grensejustere må signere rekvisisjon av oppmålingsforretningen.

  Rekvisisjon sendes til: 
  postmottak@berlevag.kommune.no eller Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg

Saksgang

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken. Er det mangler eller feil, orienterer vi om dette. 
 • Dersom kriteriene for grensejustering er oppfylt. Vil varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning bli sendt til hjemmelshavere og berørte naboer til den aktuelle grensejusteringen. 
 • Etter oppmålingsforretningen føres den nye grensen inn i matrikkelen.
 • Etter matrikkelføringen sendes matrikkelbrev til rekvirentene.

 

Gebyr

Se kommunens gebyrregulativ for arbeid etter matrikkelloven.