Informasjon om gebyrgrunnlag på kommunale avgifter

Berlevåg kommune har hatt en gjennomgang på gebyrgrunnlagene på selvkostområdene renovasjon, feiing, vann og avløp. Bakgrunnen for gjennomgangen er å sikre et rettferdig gebyrgrunnlag. Selvkostområdene skal finansieres direkte av innbyggerne via avgiftssystemet. Dersom noen ikke betaler vil avgiftene på de som betaler bli større.

Renovasjon:

Alle husstander i Berlevåg kommune må levere husholdningsavfall gjennom den kommunale renovasjonsordningen og det skal være ett abonnementsgebyr pr. boenhet. Næringskunder må benytte egne renovatører utenom kommunens avfallsordning. Det er mulig å søke fritak fra mengdegebyr dersom den gebyrpliktige enheten er ubebodd i mer enn seks måneder per år. Fritak fra grunngebyr kan søkes dersom en boenhet blir stående tom i mer enn ett år på grunn av at boenheten er ubeboelig eller at eier av hus med to boenheter tar i bruk utleiedelen selv.

 

Vann og avløp:

Alle som er koblet til kommunalt vann og avløp er pliktig til å betale vann- og avløpsgebyr. Det er mulig å søke fritak fra vann- og avløpsgebyr dersom eiendommen fysisk frakobles kommunalt ledningsnett.

 

Feiing:

Det skal innkreves gebyr for samtlige bygg som har ett eller flere fast tilknyttede fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke. Avgiften dekker både feiing og tilsyn og settes likt pr. pipeløp som er registrert på eiendommen. Det er mulig å søke fritak for feiing dersom fyringsanlegg er frakoblet og skorstein er blendet.

 

Alle som får endringer på sitt gebyrgrunnlag vil få tilsendt eget varsel om dette. I varselet vil det stå informasjon om klagemuligheter. Søknad om fritak skal være skriftlig og begrunnet.