Vestre Varanger Barneverntjeneste

Hovedmål for barneverntjenesten:

  • Skape trygge oppvekstforhold i kommunen og ta vare på utsatte barn og ungdommer
  • Arbeide ut fra barnets beste – og gi barnet rett hjelp til rett tid.

Barnevernmeldinger

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade dets helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Vi skal ivareta barns rettigheter, og styrke foreldres omsorgsevne.

 

Målgruppe:

Barn og ungdom i alderen 0-18 (23år), foreldre og øvrig familie rundt barnet

 

Bekymret for et barn?

Alle offentlige etater har meldeplikt til barneverntjenesten dersom de har grunn til å tro at barn lever under forhold med alvorlig omsorgssvikt. 

Privatpersoner kan også melde sin bekymring til barneverntjenesten.
Henvendelsene kan skje skriftlig, i møte eller på telefon.
Private meldinger kan også gis anonymt, dvs. at ditt navn ikke opplyses til foreldrene.
 

Barneverntjenesten er pliktig til å gjennomgå alle meldinger innen én uke, og melder skal ha tilbakemelding fra barneverntjenesten innen 3 uker om at meldingen er mottatt.     

Barnevernvakt 

Fra 01.01.2019 har barneverntjenesten startet med akuttberedskap. 
Det vil si at både private og offentlige har mulighet til å kontakte barneverntjenesten utenfor ordinær kontortid. 
Akuttberedskapen er for barn og familier i akutte situasjoner eller i krise. 

Er du usikker på om situasjonen er akutt kan du ringe til oss for å snakke om det. 

Alle tiltak barnevernvakten iverksetter er hjemlet i Lov om barneverntjenester. 

Barnevernets vakttelefon er 464 00 371

 

 

Hjelpetiltak

Barnevernet vurderer først om det er mulig å gi hjelp til barnet og familien slik at de kan fungere bedre i hjemmesituasjonen. Slike hjelpetiltak kan være å bidra til barnehageplass/skolefritidsordning, gi råd og veiledning til familien, gi avlastning i hjemmet/besøkshjem, eller økonomisk støtte til barnet slik at det kan delta i fritidsaktiviteter. Så langt det er mulig er slike tiltak frivillig fra foreldre/foresattes side.

Når hjelpetiltak ikke fører frem

Som regel er det best for barnet å vokse opp i sitt eget hjem. Barneverntjenesten plikter derfor å forsøke å hjelpe med å foreslå ulike tiltak. Dersom foreldre/foresatte ikke ønsker et frivillig tiltak og barnevernet likevel mener at tiltaket må iverksettes, blir avgjørelsen tatt i Fylkesnemnda. Fylkesnemnda kan bestemme at familien må ta imot de tiltak som er nødvendig eller de kan gi medhold til de saken gjelder. Det hender at de som har omsorgen for et barn kan miste omsorgsretten til det. Det kan enten være for en kortere periode eller til barnet blir voksen.

Avlastningshjem/besøkshjem og støttekontakter

Barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med mennesker som er interessert i å hjelpe barn som i en periode har behov for ekstra støtte.

Taushetsplikt

Alle som arbeider i barneverntjenesten har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon