Klarlegging av eksisterende eiendomsgrense

En klarlegging av eksisterende grense utføres når det er behov for å finne gamle grenser som ikke tidligere er koordinatbestemt, eller der grensemerker for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er blitt borte.

Hvem kan rekvirere?
Grensepåvisning/klarlegging kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier, kan personer med signaturrett iht. firmaattest rekvirere klarlegging av eksisterende grense.

Slik søker du:
Søknad om klarlegging skal bestå av følgende:

Rekvisisjon sendes til: 
postmottak@berlevag.kommune.no eller Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg

Saksgang 

  • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en gjennomgang av saken. Er det mangler eller feil, orienterer vi om dette. 
  • Rekvirenten og naboer til aktuell grense blir innkalt til oppmålingsforretningen. 
  • Etter oppmålingsforretningen føres de klarlagte grensene inn i matrikkelen og nytt matrikkelbrev sendes til rekvirenten.


Gebyr

Se kommunens gebyrregulativ for arbeid etter matrikkelloven.