STATUTTER FOR TILDELING AV KULTURMIDLER

Det opprettes følgende reglement for tildeling av kulturmidler i Berlevåg kommune.
 

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner innen følgende områder:

- Idrett og friluftsliv
- Allment kulturarbeid (sang, musikk, dans, teater, kunst m.m.)
- Øvrige kulturformål

Støtte gis til organisasjoner og enkeltpersoner som er hjemmehørende i Berlevåg.
 

Berlevåg kommune vil prioritere søknader for prosjekter som går utover hovedaktiviteten og som er for:

- Barn og ungdom
- Funksjonshemmede
- Eldre
- Svake grupper


Formål med tjenesten

De frivillige organisasjonene er en av Berlevåg kommunes viktigste ressurs for å nå kulturpolitiske mål.
 

Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

- Å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige og kulturelle egenaktiviteten ut fra egne forutsetninger og interesser
- Å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet
- Å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
- Å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke profesjonelle
 

Følgende kriterier legges til grunn for tildelingen:

- Søknad må foreligge på forhånd
- Aktiviteter
- Prosjektet skal ha en prosjektbeskrivelse som skal si noe om bakgrunn for tiltaket, initiativtaker/ansvarlig, finansiering og omfang av tiltaket
- Godkjent regnskap og årsmelding for siste år
 

Hva kreves for å motta tjenesten:

For å være berettiget til støtte må de frivillige organisasjonene og enkeltpersoners målsetting være:

- Ha en viss kontinuitet i sin kulturvirksomhet
- At ethvert tiltak/arrangement er åpent for alle
- Å drive utadrettet og aktivitetsfremmende kultur- og idrettsarbeid, eller å ha tilsvarende kulturtiltak på programmet

Det kan gis inntil kr. 20 000,- til lag og foreninger og inntil kr. 20 000,- til enkeltpersoner.
Søknadsfrist: 1. april og 1. september hvert år.
Om midlene ikke blir benyttet slik det er søkt om, vil kommunen kunne kreve midlene tilbakebetalt.