15. JUNI 2006

NYTT FRA KOMMUNESTYRET

Som orienteringer under posten "Rikets tilstand", som ordfører ofte innleder kommunestyremøtene med, ble det informert om bl.a. nylig avholdt generalforsamling i Varanger Kraft, om salg av kommunale boliger, om nytt fra personalsektoren, og om inngått avtale med Vardø kommune om felles feietjeneste.
I forbindelse med godkjenning av innkalling og saksliste for møtet, ble det mot 3 stemmer vedtatt å usette en sak om prosedyrer ved gjennomføring av investeringsprosjekter, bl.a. bruken av konsulenter. Begrunnelsen for utsettelsen lå i et ønske om at samtlige hovedutvalg burde behandle saken først, ikke bare hovedutvalget for tekniske saker, som hadde hatt saken samme dag som kommunestyremøtet ble holdt.

En interpellasjon fra representantene Åse Winsents og Jørn Johansen angående veien til Veines i Kongsfjord ble besvart av ordfører. Interpellantene viste til den dårlige standarden denne veien er i, og stilte spørsmål om så vel reparasjoner som om muligheten for en omfattende forbedring ved at veien heves i terrenget, dette siste særlig med tanke på vinterproblemene. Ordfører kunne love asfaltlapping av det faste dekket i sommer, og ville ha gjennomført prosjektering, økonomisk og teknisk, med tanke på heving av veien før det ble tatt endelig stilling til framtidig løsning på det aktuelle veiproblemet.

Årsregnskapet for 2005 ble godkjent av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. Totalt viste regnskapet et overskudd på vel 2.6 mill. kroner. Administrasjonssjefens årsmelding for fjoråret, som er en grundig og informativ gjennomgang av det som har skjedd innen de forskjellige kommunale sektorene, samt en oversikt over oppgaver og utfordringer for inneværende år, ble tatt til orientering. I likhet med regnskapet hadde kommunestyret heller ingen merknader til årsmeldingen.

Fjordårets overskudd ble vedtatt disponert slik: Til aksjekapital i selskapet "Berlevåg Marine Næringspark" 2 mill. kroner, lønnsmidler aktivitørstilling kr. 221.000,-, refusjon i forbindelse med tilskudd til politiske partier kr. 42.000,-, tilleggsbevilgninger til kultur- og oppvekstsektoren kr. 226.000,- og tilleggsbevilgning til pleie- og omsorgssektoren kr. 118.000,-. Berlevåg Høyre foreslo at sistnevnte beløp skulle avsettes til fond for kultursektoren, men forslaget oppnådde ikke tilstrekkelig flertall.

Interkommunalt samarbeid innen barnevernet i Øst-Finnmark fikk kommunestyrets tilslutning i samsvar med utarbeidet prosjektrapport. Med i prosjektet er kommunene Berlevåg, Lebesby, Gamvik, Båtsfjord, Vardø, Nesseby og Tana. Formålet er å styrke kvaliteten innen barnevernet i den enkelte kommune gjennom forpliktende samarbeidsløsninger. Ett element i dette er såkalte naboavtaler, der det for Berlevåg er aktuelt med en slik avtale med Båtsfjord. Kostnadene skal dekkes i forhold til barnetallet i de respektive kommunene, noe som for Berlevåg vil utgjøre vel kr. 55.000,- pr. år.
Styringsgruppe for dette barnevernprosjektet har vært rådmennene/administrasjonssjefene i de 7 kommunene.

"Kongstanker" er navnet på et spesielt næringsutviklingsprosjekt for Kongsfjord. Sentralt i prosjektet er framtidig bruk av bygningene til Kongsfjord skole til næringsformål. I følge kommunestyrets enstemmige vedtak, skal en nå videre utrede prosjektorganisering, rekrutteringsstrategier og investeringsbehov. Fra næringsfondet bevilges kr. 100.000,- til tiltaksarbeid i forbindelse med prosjektet. Styringsgruppa, som fikk mandat til å fortsette arbeidet med "Kongstanker", består av Fred N. Larsen, Karsten Schanche og Bjarne Mjelde.

I budsjettet for 2006 ble det under budsjettbehandlingen vedtatt å avsette kr. 500.000,- til et disposisjonsfond som ble øremerket til arbeidet med å snu befolkningsnedgangen. Et utvalg bestående av Jørn Stensvold, Janne Andreassen og Ingvild Sehl ble nedsatt for å fremme forslag til tiltak hvor nevnte beløp kan settes inn. Utvalget fikk kommunestyrets tilslutning til sine forslag, som bl.a. har satt prosjektnavnet til "BLI".

"BLI"-Prosjektet har både en kortsiktig og en langsiktig målsetting; først stoppe fraflyttingen, så aktivitetsøkning og befolkningsvekst. Av hovedtiltakene nevnes støtte til folk i etableringsfasen, stipendordninger, fange opp signaler om flytting, for så å forsøke å finne tiltak som hindrer dette. Prosjektgruppa skal rapportere til formannskapet to ganger pr. år.

Planer for kompetanseutvikling i skole og barnehage ble vedtatt av kommunestyret etter tilråding fra hovedutvalget for kultur og oppvekst.

Berlevåg reiselivsforum står bak et prosjekt som er kalt "Natursti i nedre Kongsfjorddalen". Målgruppen for naturstien er så vel kommunens egne innbyggere som tilreisende, og betegnes som et aktivitets-/opplæringstilbud der lokal natur tas i bruk. Kostnadsrammen for prosjektet er satt til kr. 320.000,- basert på utarbeidet prosjektskisse. BRF anslår egeninnsatsen til kr. 100.000,-, Statskog har gitt tilsagn på kr. 120.000,- og kommunestyret vedtok å forplikte Berlevåg kommune til å delta i finansieringen med kr. 100.000,-.

Forslag til utvidelse av havnedistriktets grenser i sjø skal utarbeides i følge kommunestyrets vedtak, etter innstilling fra havnestyret. De nye grensene skal tilsvare grunnlinjen og fastsatte kommunegrenser i sjø, mens det når det gjelder grensene for havnedistriktet på land blir en definisjon som er slik: Havnegata/Storgata samt museumsområde, videre området som i reguleringsplan er definert som industriområde 3 og 4
(hurtigrutekai og landområdet rundt Lagmannsneset. I Kongsfjord hele området fra og med Gieværbruket til moloen opp til Berlevågveien/Fiskeværsveien.

I samfunnshuset blir nåværende bibliotekslokaler "ledige" når folkebiblioteket i samsvar med tidligere vedtatte planer flyttes til det nye kompetansesentret. Etter innstilling fra hovedutvalget for kultur og oppvekst vedtok kommunestyret bruksendring slik at lokalne kan tas i bruk til ungdomsklubb. Nødvendige bygningsmessige endringer vil ikke medføre utgifter for kommunen. I saksutredningen blir det også vist til prosjektet "Ungdommens hus" som har fått et tilskudd på kr. 500.000,- fra Helse- og sosialdepartementet, som inkluderer tiltak i kampen mot rusmiddelbruk, og som nå realiseres i de omdisponerte lokalene på samfunnshuset.