AUT_3705

Påminnelse - Har du husket å søke om ferdigattest?

Søknadspliktige tiltak kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Det er kun saker om opprettelse og endring av ny grunneiendom etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav m, midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold og der tillatelse til skilt- og reklameinnretninger er gitt for et bestemt tidsrom, som ikke skal avsluttes med ferdigattest.

 

Det er søker som skal søke om ferdigattest, evt. midlertidig brukstillatelse. Søker kan være ansvarlig søker etter pbl. § 20-1 eller tiltakshaver etter pbl. § 20-2. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

 

For tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling gjelder ikke krav om ferdigattest, men du må likevel gi beskjed til kommunen når bygget er ferdig. Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen ved å sende inn skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt og tilhørende kart som viser plassering og størrelse på bygningen. Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt genererer ikke gebyr. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart og få lagt inn riktig bruksareal i matrikkelen som er et offentlig register for bygninger. Opplysningene i matrikkelen er med på å gi grunnlag for kommunale gebyrer og e-skatt og det er tiltakshaver/eier som er ansvarlig for at opplysningene er korrekte.

 

Dersom det ikke søkes om ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller sendes inn melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt før tiltaket tas i bruk, vil det kunne bli utstedt gebyr for saksbehandling av ulovlige tiltak på grunn av kommunen sine merutgifter ved oppfølgingen av tiltakene.