doc_10134

Rakkocearro: Høringsprosessen i gang

Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) var i Berlevåg 8. mars som en del av høringsprosessen i forbindelse med Varanger Kraft AS' søknad om konsesjon på utbygging av vindkraftanlegg på Raccocearro.

NVE og Varanger Kraft hadde møte med Berlevåg kommune kl 1400, og det ble avholdt et rimelig bra besøkt folkemøte på samfunnshuset kl 1900. Forut for dette hadde det vært befaring på området - for øvrig i et aldeles nydelig vintervær. Varanger Kraft vil, dersom det gis konsesjon, bygge ut i tre byggetrinn, der første trinn vil være 10 møller på 3 MW hver i nærheten av eksisterende linjetrase. Byggetrinn 2 vil fullt utbygd bestå av ca 67 møller mens et fullt utbygget anlegg vil bestå av ca 116 møller som vil produsere ca 1,2 - 1,3 GWh på årsbasis, tilsvarende to Alta-kraftverk. Totale utbyggingskostnader er beregnet til 2,9 mrd. kr. Møtene viser at de frammøtte for en stor del er positive til prosjektet. Reindriftsnæringen er i utgangspunktet negativ, særlig på grunn av frykt for hvordan simler med kalver som beiter i dalsøkkene ned fra platået vil reagere, og fordi prosjektet kan vanskeliggjøre samling og driving av rein på høsttrekket. Høringsperioden er ferdig 24. april. Deretter vil det ta 3-4 måneder før NVE avgjør konsesjonssøknaden. En eventuell anke vil ta ytterligere 6 måneder å avgjøre. Konsekvensutredningen ligger til gjennomsyn på kommunens sentralbord. Alle dokumenter ellers er tilgjengelig hos Varanger Kraft AS og på hos NVE. Noen av dokumentene kan ta lang tid å laste ned. Bildet under viser Raccucærro sett fra "Storvarden" i retning av vindmålemasten (sørvest).

Les mer hos NVE

 

rakkocearro storvarden.jpg"