Årlig sommerfestival i Berlevåg

Sommer i Berlevåg 2006

I møte i hovedutvalget for oppvekst og kultur 080206, ble sommerfestivalen "Sommer i Berlevåg" drøftet. Spesielt tidspunktet for festivalen ble diskutert. "Sommer i Berlevåg" 2005 ble arrangert 27. til 31. juli
Kort utredning/evaluering. Tidspunkt for "Sommer i Berlevåg".

"Et levende kulturliv bidrar aktivt til at Berlevåg får økte kvaliteter, slik at kulturlivet rett og slett gjør det attraktivt for mennesker å bo her. Kulturen er samværet og samtalen, - Berlevåg har et vell av spennende kulturtilbud. Nettopp "Sommer i Berlevåg" bidrar til å sette kulturen på dagsorden".

(Fra åpningen av "Sommer i Berlevåg" 2004).

Møtereferater rundt årtusenskiftet og evalueringen som ble foretatt i 2002, avslører vanskeligheter med å finne person som er villig til å påta seg koordinatoransvar. Mange er villige til å hjelpe til, men skeptisk til et totalansvar for arrangementet. Mange koordinatorer som har påtatt seg dette ansvaret, får imidlertid rikelig med ros for sin enorme innsats.

Evalueringen finner ingen grunn til endringer i konseptet "Sommer i Berlevåg" (SiB).

Fiskarkvinnelaget skriver i brev av 230102 til hovedutvalget for oppvekst og kultur: "Det er litt i seneste laget å ta opp til behandling spørsmålet om avvikling av SiB i møte medio februar." I brevet bes det om at hovedutvalget fastsetter en helg. Det heter videre: "For ikke å kollidere med andre kommuners arrangement, ser vi at 3. helg i juli kan være et greit tidspunkt." Ut fra dette fattet hovedutvalget for oppvekst og kultur følgende vedtak: "Sommer i Berlevåg legges fast til 3. helg i juli. Administrasjonen engasjerer koordinator hvis det viser seg å bli frigjort lønnsmidler".

SiB-komitèen for 2003 skriver følgende til hovedutvalget:

"Vi er i full gang med planleggingen av arrangementet 16. til 20. juli." Videre heter det:

"Viktig å markedsføre arrangementet i større grad enn tidligere, - spesielt i nabokommunene."

 

I 2003 presenterer komitèen følgende problemstilling: Har SiB-arrangementet stagnert? Bør SiB bli uavhengig, og kommunen trekke seg ut? Det var i april 2003 bred enighet i SiB-komitèen om at SiB bør baseres mer på lag og foreninger, og mindre på kommunen. I møtereferatet hevdes også at entusiasmen rundt arrangementet er dalende, og koordinatorhonorar diskuteres. I 2003 opereres med hele 3 forskjellige koordinatorer fram mot arrangementet.

Evalueringen av 2003 -arrangementet understreker behovet for en person som styrer planlegging og gjennomføring av sommerfestivalen. Dette er svært viktig (uthevet av siste koordinator 2003).

SiB-komitèens møte 291003 ønsker å gjøre "Sommer i Berlevåg" mer kjent utover kommunegrensen og få til arrangementer som kan trekke enda flere folk utenfra hit til bygda.

Koordinator for 2004-arrangementet refererer fra "møte" 8. juni 2004: "Mange medlemmer i SiB-komitèen meldte forfall. Møtet ble avlyst. Undertegnede slutter nå som koordinator og ønsker komitèen lykke til videre i arbeidet."

Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandler saken i møte 090604. Et enstemmig utvalg ber oppvekstsjefen i samarbeid med SiB-komitèen engasjere en koordinator som kan jobbe intensivt med årets arrangement. Oppvekstsjefen bes også utarbeide en organisasjonsløsning for SiB-arrangementene for kommende år.

Som kjent blir "Ishavsmedia" v/Jan Einar Straumsnes engasjert som festivalkoordinator for 2004. Arrangementet blir dermed tatt hånd om av "profesjonell arrangør", som en prøveordning. Hovedutvalget ber SiB-komitèen ta initiativ til evalueringsmøte høsten 2004. Arrangementet blir gjennomført under dyktig ledelse av "Ishavsmedia". Innkalling til evalueringsmøte 18. oktober 2004 blir sendt ut. Foruten ordfører, koordinator og oppvekstsjef møtte to personer fra Kongsfjord. Det var enighet om at SiB 2004 hadde blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte.

"Ishavsmedia" får tillit til å fortsette sin "impresariovirksomhet". Det viser seg at siste helgen i juli 2005 skiller seg ut som det mest gunstige tidspunkt. Dette i forhold til underholdningskrefter, og arrangementer i nabokommunene. Festivalen blir arrangert 27. til 30. juli. Dette er i tråd med tidligere ønsker om ikke å kollidere med andre kommuners arrangementer og muligheten til å trekke flere folk til disse sommerdagene. Dette ble en avgjørelse tatt av "Ishavsmedia", som nå sto som arrangør av dagene.

Koordinator har vært sykemeldt en tid, og evaluering av 2005-dagene har derfor ikke funnet sted. "Ishavsmedia" er imidlertid i full sving i forhold til 2006-arrangementet, som blir lagt til omtrent samme tid som i fjor, 26. til 30. juli 2006. Det har ikke overfor oppvekstsjefen fremkommet kritikk av tidspunktet for fjorårets SiB, og Berlevåg vil kunne være alene om denne helgen også i fremtiden. Tidspunktet avslutter også fellesferien, slik at flere kan legge eventuelle ferieturer til de første ukene av juli, for så å komme hjem til opplevelsesrike sommerdager i Berlevåg. For mange tilreisende vil også tidspunktet være gunstig.

Med bakgrunn i det som er nevnt, og på tross av vedtaket om tidspunkt for SiB, mener undertegnede at "Sommer i Berlevåg" arrangeres 26. til 30. juli 2006 som planlagt. 2007-arrangementet går av stabelen i perioden 25. til 29. juli.

Dette til informasjon. Lag, foreninger og enkeltpersoner oppfordres til å komme med innspill i forhold til SiB, som etter hvert utvikler seg til å bli et gedigent sommerarrangement. Både "Ishavsmedia", ordfører og oppvekstsjef tar med glede i mot henvendelser.

Med hilsen

Erik Brøske                        Bjarne Stein 

ordfører                             oppvekstsjef