Sosialtjenesten

Sosialtjenesten skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å forebygge eller løse sosiale problemer.

Økonomisk sosialhjelp
Sosialtjenesten yter økonomisk hjelp til dem som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold, eller i særlige tilfeller til den som trenger hjelp til å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. Før en har rettigheter til sosialhjelp må alle andre muligheter til å sørge for sitt livsopphold være prøvd. Dette gjelder foreksempel lønnet arbeid, arbeidstreningstiltak, trygdeytelser, studielån, bruk av formue eller salg av formuegjenstander, eller ved reduksjon av utgifter. Hjelpen en får fra sosialtjenesten skal ta sikte på at en blir selvhjulpen. Ofte blir økonomisk hjelp gitt i kombinasjon med rådgivning og fastsetting av vilkår. Det må søkes skriftlig om sosialhjelp. Søknadsskjema og eventuell hjelp til utfylling fås på sosialtjenesten.

Økonomisk rådgivning
Økonomisk råd og veiledning er gratis. Enkeltpersoner som ikke klarer å betjene egen gjeld kan få hjelp til å skape oversikt over økonomisk skyld, samt å prøve å få til en frivillig gjeldsavtale. En frivillig avtale forutsetter at alle kreditorer sier ja til dette. I de tilfellene det ikke lykkes, kan neste skritt være å henvise til namsmannen hvor vedkommende kan søke om tvungen gjeldsordning.

Rusproblemer eller spilleavhengighet
Sosialtjenesten er behjelpelig med å søke behandling for rusproblemer og spilleproblemer. Etter endt rusbehandling er sosialkontoret behjelpelig med å finne bosted, samt å bistå med råd og veiledning når det er behov for det og personen ønsker det. 

Arbeidstrening
Sosialkontoret er behjelpelig med å kontakte lokale bedrifter for arbeidstrening.

Taushetsplikt
Alle som arbeider i sosialtjenesten har taushetsplikt.

 

Kontaktinformasjon
Dersom du lurer på noe svarer vi gjerne!
Nav leder Tove Eriksen telefon: 55 55 33 33
Saksbehandler Trine Larsen Jensen telefon: 55 55 33 33

Relevante linker
Sosialtjenesteloven. Her finnes informasjon om sosialtjenestens ansvar og arbeidsoppgaver. 
Helse og Omsorgsdepartementet. Her finnes informasjon om rus.
Sosial og Helsedirektoratet. Her finnes informasjon om rus og sosiale velferdstjenester